hardijs.lans [at] vzd.gov.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts zemes dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000030432
Bankas konts:
LV59TREL2190485019000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

VZD centrālā aparāta ēka diemžēl nav pieejama cilvēkiem ratiņkrēslā.

Skatīt visas nodaļas