Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumu Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" 49. punktam VZD nodrošina iespēju sertificēšanas institūcijai bez maksas iepazīties ar VZD arhīvā esošajiem dokumentiem, kas sertificēšanas institūcijai nepieciešami, lai izskatītu iesniegumus (sūdzības) par sertificēto personu profesionālo darbību un plānveidīgi pārbaudītu sertificētās personas.

Lai nodrošinātu efektīvāku minētā mērķa sasniegšanu, VZD nodrošina arī iespēju elektroniski saņemt VZD arhīva materiālus:

 • bez maksas, ja sertificēšanas institūcijai nepieciešamie VZD arhīva materiāli ievietoti VZD Digitālajā dokumentu krātuvē;
 • par maksu, ja sertificēšanas institūcijai nepieciešamie VZD arhīva materiāli nav ievietoti VZD Digitālajā dokumentu krātuvē.

VZD ar sertificēšanas institūcijām sadarbojas, noslēdzot līgumu par sadarbību informācijas sniegšanai sertificēto personu uzraudzībai (sadarbības līgums).

Sadarbības līgumā noteiktajos jautājumos lūdzam sazināties ar:

Sertificēšanas institūcijas ar jebkuru tai nepieciešamo, VZD arhīvā esošo informāciju var bez maksas iepazīties tajā VZD reģionālo nodaļu biroju arhīva glabātavā, kurā atrodas sertificēšanas institūcijai nepieciešamā informācija.

Informācija par VZD reģionālo nodaļu birojiem un to apkalpes administratīvajām teritorijām pieejama šeit.

Ar VZD arhīva glabātavā esošajiem materiāliem var iepazīties sertificēšanas institūcijas darbinieks, kuram atbilstoši sadarbības līgumam noteiktas tiesības iepazīties ar VZD arhīva informāciju klātienē un klātienē iesniegt pieprasījumu VZD arhīva informācijas saņemšanai (Darbinieks).

Pieteikšanās VZD arhīva glabātavas apmeklējumam lai varētu iepazīties ar VZD arhīvā esošajiem materiāliem klātienē VZD arhīva glabātavā, Darbinieks no savas sadarbības līgumā noteiktās e-pasta adreses nosūta pieprasījumu uz tā VZD reģionālo nodaļu biroju klientu apkalpošanas centa (Klientu apkalpošanas centrs) e-pasta adresi, kurā atrodas sertificēšanas institūcijai nepieciešamie arhīva materiāli. Aicinām iepazīties ar informāciju par Klientu apkalpošanas centru e-pasta adresēm.

 

Pēc pieprasījuma saņemšanas VZD sazināsies ar Darbinieku, lai vienotos par arhīva apmeklējuma laiku.

Ja, iepazīstoties ar VZD arhīva materiāliem klātienē arhīva glabātavas apmeklēšanas laikā, Darbinieks vēlas arī pasūtīt VZD arhīva dokumentus, tad sertificēšanas institūcijai ir iespēja tos pasūtīt:

 • elektroniski, izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Arhīva materiāli”;
 • klātienē uzreiz pēc VZD arhīva glabātavas apmeklējuma, tajā pašā Klientu apkalpošanas centrā iesniedzot informācijas pieprasījumu.

E-pakalpojuma pasūtīšana

E-pakalpojumu var pieprasīt un saņemt sertificēšanas institūcijas darbinieks, kuram atbilstoši sadarbības līgumam noteiktas šādas tiesības un ir piešķirtas Portālā lietotāja tiesības (Lietotājs).
E-pakalpojuma ietvaros VZD nodrošina iespēju:

bez maksas tiešsaistē saņemt VZD arhīva materiālus, kuri ir digitalizēti un ir ievietoti VZD Digitālajā dokumentu krātuvē (DDK).
Pieprasītie arhīva dokumenti Lietotājam būs pieejami Portāla sadaļā “Mans konts” uzreiz pēc E-pakalpojuma pasūtīšanas pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta.

pieprasīt VZD arhīva materiālus, kuri nav ievietoti DDK. Ja, izvērtējot pieprasījumu VZD secinās, ka pieprasītais dokuments ir digitalizēts un ir ievietots DDK, bet nebija pieejams tiešsaistē, VZD to izsniegs bez maksas, bet, ja minētais dokuments nav digitalizēts, VZD to digitalizēs un izsniegs par maksu.
VZD pasūtījumu izpilda 5 darba dienu laikā no E-pakalpojuma pieprasīšanas, ja Lietotājs pieprasījis VZD arhīva materiālu kas ir ievietots DDK, bet nav pieejami tiešsaistē, vai pēc tam, kad sertificēšanas institūcija apmaksājusi VZD sagatavoto priekšapmaksas rēķinu par VZD arhīva materiālu sagatavošanu, ja Lietotājs pieprasījis VZD arhīva materiālu, kas nav ievietots DDK

 

Pakalpojuma pasūtīšana klātienē

Ja, iepazīstoties ar VZD arhīva materiāliem klātienē arhīva glabātavas apmeklējuma laikā, sertificēšanas institūcijas darbinieks vēlas arī pasūtīt atsevišķus VZD arhīva dokumentus, tad sertificēšanas institūcijas darbiniekam uzreiz pēc VZD arhīva apmeklējuma ir iespēja tajā pašā Klientu apkalpošanas centrā iesniegt informācijas pieprasījumu.

Informācijas pieprasījumu VZD arhīva materiālu saņemšanai klātienē var parakstīt un iesniegt sertificēšanas institūcijas darbinieks, kuram atbilstoši sadarbības līgumam noteiktas tiesības iepazīties ar VZD arhīva informāciju klātienē un klātienē iesniegt pieprasījumu VZD arhīva informācijas saņemšanai (Darbinieks).

Saņemot sertificēšanas institūcijas darbinieka informācijas pieprasījumu VZD arhīva dokumentu saņemšanai, VZD reģistrēs pasūtījumu un:

 • sagatavos priekšapmaksas rēķinu par VZD arhīva materiālu sagatavošanu, ja sertificēšanas institūcija pieprasījusi VZD arhīva materiālus, kas nav ievietoti VZD Digitālajā dokumentu krātuvē, un par elektroniska pakalpojuma pasūtīšanu klātienē;
 • pēc minētā priekšapmaksas rēķina apmaksas 5 darba dienu laikā sagatavos VZD arhīva materiālus;
 • pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos VZD arhīva materiālus VZD izsniegs, tos ievietojot Portāla  sadaļā “Mans konts”.

Sertificēšanas institūcijas pieprasītos VZD arhīva materiālus VZD sagatavo elektroniski PDF formātā un tos kā datni izsniedz Portāla sadaļā “Mans konts”.

Uz sadarbības līguma pamata sagatavotos VZD arhīva materiālus un ar sadarbības līgumu nesaistītu pakalpojumu izpildes rezultātā elektroniskā veidā sagatavotos materiālus un citu ar šādu pakalpojumu izpildi saistīto elektronisko informāciju Portāla sadaļā “Mans konts” saņem:

 • Lietotājs, kuram sadarbības līgumā noteiktas tiesības pārlūkot tikai savas veiktās darbības Portālā – šādu informāciju:
  • sava pasūtītā E-pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos VZD arhīva materiālus;
  • savus pasūtītos VZD arhīva materiālus, ko Lietotājs (kā Darbinieks) pasūtījis klātienē (ja Lietotājam atbilstoši sadarbības līgumam ir noteiktas arī tiesības iepazīties ar VZD arhīva materiāliem klātienē un klātienē iesniegt pieprasījumu VZD arhīva materiālu saņemšanai).
 • Lietotājs, kuram sadarbības līgumā noteiktas tiesības pārlūkot sertificēšanas institūcijas veiktās darbības Portālā šādu informāciju:
  • sava pasūtītā E-pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos VZD arhīva materiālus;
  • visu sertificēšanas institūcijas Lietotāju pasūtīto E-pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavotos VZD arhīva materiālus;
  • savus pasūtītos VZD arhīva materiālus, ko Lietotājs (kā Darbinieks) pasūtījis klātienē (ja Lietotājam atbilstoši sadarbības līgumam ir noteiktas arī tiesības iepazīties ar VZD arhīva materiāliem klātienē un klātienē iesniegt pieprasījumu VZD arhīva materiālu saņemšanai);
  • citu sertificēšanas institūcijas darbinieku pasūtītos VZD arhīva materiālus, ko tie (kā Darbinieki) pasūtījuši klātienē atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajām tiesībām iepazīties ar VZD arhīva materiāliem klātienē un klātienē iesniegt pieprasījumu VZD arhīva materiālu saņemšanai;
  • ar sadarbības līgumu nesaistītu pakalpojumu izpildes rezultātā elektroniskā veidā sagatavotos materiālus un citu ar šādu pakalpojumu izpildi saistīto elektronisko informāciju.

Portāla sadaļā “Mans konts” ievietotās datnes Dienests uzglabā ne ilgāk kā 3 kalendāra mēnešus.

Par datnes ievietošanu sadaļā „Mans konts” automātiski tiks nosūtīts e-pasta ziņojums uz sadarbības līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi. Tādēļ, lūdzam neveikt e-pasta adreses maiņu portāla sadaļā „Mans portāls –> Mani dati”. Par nepieciešamību nomainīt e-pasta adresi, lūdzam informēt VZD, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.