Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, to funkciju veikšanai nepieciešamo Kadastra informāciju VZD sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas (to nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86. panta. (1) daļa).

Adrešu reģistra datus VZD sagatavo un izsniedz elektroniski bez maksas Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem tiem noteikto funkciju īstenošanai; Saeimai, Valsts kontrolei, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai. Iestādēm, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā. Personām, ja adrešu datu nodošanai ir piešķirts attiecīgs finansējums (Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 61. punkts).

Tas nozīmē, ka savu funkciju veikšanai valsts iestādes var bez maksas saņemt kadastra un adrešu reģistra datus.

Kadastra aktuālos datus sagatavo, kombinējot informācijas blokus (nosaka Ministru kabineta Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” ).

Lai pieteiktos Kadastra un/vai Adrešu reģistra datu bez maksas saņemšanai, valsts iestādei uz VZD oficiālo e-pasta adresi pasts@vzd.gov.lv ir jānosūta aizpildīta pieprasījuma veidlapa, kurā jānorāda iestādei nepieciešamie dati un to saņemšanas pamatojums.

Veidlapa izveidota, lai precīzi un nepārprotami VZD saņemtu valsts pārvaldes iestādes datu pieprasījumu.

VZD speciālisti izvērtēs saņemto pieprasījumu, ja būs nepieciešams, organizēs sarunas, lai  palīdzētu izvēlēties piemērotākos datu nodošanas veidus, nodemonstrēs datu nodošanas tehniskos risinājumu, nepieciešamības gadījumā nodrošinās testa pieslēgumus. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam  turpmākai sadarbībai un datu saņemšanai būs jānoslēdz starpresoru vienošanās.

Starpresoru vienošanos elektroniski skaņosim ar Iestādes kontaktpersonu. Starpresoru vienošanā būs iekļauti datu izmantošanas nosacījumi, ievērojot 2011. gada 30. augusta noteikumus Nr. 673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”, piekļuves pie datiem noteikumi, punkti par sadarbību un pušu atbildību. Pēc saskaņošanas abas puses vienošanos virzīs saskaņošanai augstākām iestādēm. Pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas uzsāksies Vienošanās parakstīšanas process un pēc tam piekļuves rekvizītu nodošana datu saņemšanas pieslēgumiem.

VZD starpresoru vienošanos parakstīšanā izmanto arī elektronisko parakstu un aicina arī sadarbības partnerus – valsts iestādes, lietot elektronisko parakstu.

VZD portālā Kadastrs.lv  kadastra datu publiskās informācijas apjomā jebkurš  var meklēt un pārlūkot  Kadastra  un Adrešu reģistra datus.

Portālā Geolatvija.lv  sadaļā “Ģeoprodukti”  Dienests bez maksas ir publicējis:

 • ģeneralizētas administratīvo teritoriju robežas (*shp formātā).  Saņemt iespējams akceptējot licenci.
 • augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums (*dgn formātā)
 • spēkā esošie vērtību zonējumi (XML formātā). Saņemt iespējams akceptējot licenci.

VZD piedāvā iespēju Valsts iestādēm savu funkciju veikšanai izmantot Valsts informāciju sistēmu savietotāja portālā izvietoto e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta valsts un pašvaldību iestādēm” ar kuru iespējams saņemt pārlūkošanai pdf formātā aktuālos Kadastra teksta datus par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamais īpašums, zemes vienība, būve, telpu grupa, zemes vienības daļa) vai kadastra subjektu. Meklēšanu veic pēc kadastra objekta vai subjekta raksturojošiem rādītājiem. E-pakalpojumu var lietot iestādes darbinieki autentificējoties portālā. Lai pieteiktos pakalpojumam, Iestādei ir jāaizpilda pieprasījuma veidlapa un būs jānoslēdz vienošanās/līgums.

Mobilajās ierīcēs ikviens var izmantot mobilo lietotni Kadastrs.lv, lai jebkurā laikā un vietā iegūtu datus no Kadastra vai Adrešu reģistra.

Teksta dati

Kadastra informācijas standartizēto bloku tīmekļa pakalpe

Telpiskie dati

 1. Vektordatnes *.DGN formātā no VZD FTP servera
 2. Kadastra karte ar WMS (Web Map Service) tīmekļa vebserviss
 3. Kadastra kartes Esri ArcGIS Server vebserviss
 4. Datubāzes Spatial Data Exchange replikācija

Teksta dati

 1. Datu bāzes Oracle replikācija
 2. Adreses par visu Latviju teritoriju ar vebservisu līdz nepieciešamajam adresācijas objekta līmenim (iela, māja dzīvoklis)
 3. CSV eksporta datnes no VZD FTP servera

Telpiskie dati

 1. Valsts adrešu reģistra telpiskie datu ar WMS (Web Map Service) tīmekļa pakalpe
 2. Valsts adrešu reģistra telpisko datu Esri ArcGIS Server tīmekļa pakalpe
 3. Administratīvo robežu telpiskie datu WFS (Web Feature Service) tīmekļa pakalpe