Šī politika izskaidro, kā Valsts zemes dienestā tiek veikta personas datu apstrāde.

Kādēļ mēs apstrādājam personu datus?

Valsts zemes dienests ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tas iegūst un uzglabā. Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās Valsts zemes dienesta funkcijas, uzdevumus un izmantotu tiesības.

Valsts zemes dienests personas datus apstrādā saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 3. panta trešo daļu, 10. nodaļu, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 4., 9. pantu, likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 23. pantu, likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 18. panta trešo daļu, Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma 6. panta pirmo daļu, 8. panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu, Arhīvu likuma 4. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto, astoto daļu, Administratīvā procesa likuma 59. panta pirmo, otro daļu, Grāmatvedības likuma 11. panta piekto daļu, Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu, Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumu Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" 2., 3., 4. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 4., 100., 124., 125., 181. punktu, 9. nodaļu, Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu" 5., 6., 8. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" 5., 6., 7. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 608 "Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi" 3., 30. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem" 17., 18. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība" 2., 7., 18. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 59. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 27. punktu., Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 5., 16., 16.1, 18.2., 22., 26. punktu, Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr.116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 3., 5., 7., 9.2., 28. punktu.

Valsts zemes dienesta funkcijas

 • nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;
 • nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;
 • nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;
 • nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;
 • veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;
 • piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;
 • veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Valsts zemes dienests veic šādus uzdevumus:

 • nekustamā īpašuma kā īpašuma objektu kopuma, zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas un to raksturojošā teksta un telpisko datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;
 • nekustamā īpašuma tirgus datubāzes uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • nekustamā īpašuma tirgus cenu un nomas maksu uzskaite un analīze, nekustamā īpašuma cenu līmeņa noteikšana;
 • datu izplatīšanas sistēmas uzturēšana un Valsts zemes dienesta uzturēto datu pieejamības nodrošināšana sabiedrībai tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;
 • Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide, uzturēšana un pilnveidošana;
 • apgrūtināto teritoriju un objektu datu reģistrācija un aktualizācija Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā;
 • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes izveide, uzturēšana un pilnveidošana;
 • kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
 • speciālo vērtību noteikšana ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • lēmumu pieņemšana par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu lauku apvidos;
 • zemes robežu strīdu izskatīšana lauku apvidos līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā;
 • zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem;
 • zemes reformas procesa pabeigšanas nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • dienesta arhīva uzturēšana, nodrošinot Valsts zemes dienesta kompetencē esošo dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu;
 • informācijas sagatavošana un izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • sertificēšanas institūcijai deleģētā uzdevuma uzraudzība zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • klientu apmierinātības mērījumu veikšana;
 • citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšana.

Par personas datiem

Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.

Mūsu apņemšanās

Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir, apstrādāt tikai precīzam un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datu veidus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu. Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt jebkuru sūdzību par datu apstrādi.

Personas dati, ko apstrādājam

Lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta funkciju un uzdevumu izpildi, apstrādājam datu veidus, kas sevī var ietvert šādu informāciju:

 • personu identificējoša informācija;
 • personas kontaktinformācija;
 • balss ieraksti, kas veikti, sazinoties ar Valsts zemes dienestu, videonovērošanas ieraksti.

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus Valsts zemes dienestam iepriekš uzskaitīto jomu un uzdevumu ietvaros, kā arī sazinoties ar Valsts zemes dienestu.

Valsts zemes dienests var izmantot šādas sistēmas kā personas datu ieguves avotus:

 • Valsts kases e-pakalpojums eKase;
 • Personas datu pārlūks;
 • Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma;
 • Elektronisko iepirkumu sistēma.

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības, veselības interesēs, vai lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus. Mēs varam nodot Jūsu personas datus citām valsts vai tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Iepriekšminēto valsts deleģēto uzdevumu izpildei Valsts zemes dienests veic informatīvā tālruņa +371 67038800 telefonsarunu ierakstīšanu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (sabiedrības intereses), proti, personas datu apstrāde tiek veikta, lai pārbaudītu un uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestajai daļai.

Personas datu apstrādes nolūks ir konsultāciju kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, sūdzību par minētajiem deleģētajiem uzdevumiem izskatīšana.

Valsts zemes dienests apstrādā šādus personas datus minētam nolūkam: balss ieraksts, fiziskas personas telefonsarunas laikā sniegtie personas dati.

Personas datu glabāšanas termiņš ir 3 mēneši.

Jūsu personas datu saņēmēji ir Valsts zemes dienests, telefonsarunu ierakstu pakalpojumu nodrošinātājs (apstrādātājs), tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu nodošana

Nolūkā izpildīt mūsu funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums nepieciešams nodot citiem tiesību subjektiem Jūsu personas datus. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās.

Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:

 • Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;
 • tiesību subjekti leģitīmo interešu nodrošināšanai;
 • valsts un pašvaldības institūcijas;
 • neatkarīgās institūcijas;
 • apbalvojumu komisijas;
 • finanšu iestādes;
 • pretendentu uz amatiem izvērtēšanas komisijas;
 • neatkarīgi auditori un revidenti;
 • tiesību aizsardzības iestādes;
 • drošības iestādes;
 • tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
 • datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi;
 • datu uzraudzības iestāde.

Personas datu nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas

Lai realizētu mūsu funkcijas, uzdevumus un pienākumus, ir nepieciešams nodot datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām. Šāda datu nodošana notiek tikai stingri ievērojot personas datu apstrādes normatīvos aktus.

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi Valsts zemes dienestā. To var izdarīt, iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu, izmantojot www.Latvija.gov.lv, vai noformējot rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.

Papildu informācija

Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar Valsts zemes dienesta datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: personasdati@vzd.gov.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas adresēts datu aizsardzības speciālistam.