Lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku datu un pakalpojumu saņemšanu mērniecības darbu izpildei, piedāvājam slēgt līgumu un:

 1. sagatavot standartizēta veida Kadastra datus zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei tiešsaistes datu pārraides režīmā Portālā;
 2. pārlūkot Kadastra teksta datus par jebkuru nekustamo īpašumu, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju M1:500 un Adrešu reģistra datus;
 3. ikdienā izmantot detalizētus datus;
 4. lejupielādēt telpiskos datus;
 5. pasūtīt Dienesta rīcībā esošos arhīva materiālus, iepriekš veikto uzmērījumu datus, kā arī jaunus kadastra apzīmējumus.

Līgums ļauj:

 1. iegūt datus uzreiz un norēķināties ar pēcapmaksu;
 2. Portālā sekot līdzi veiktajām darbībām;
 3. veikt pasūtījumus, iesniegt un saņemt pakalpojumus elektroniskā vidē.

Līguma sagatavošanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Pieteikumu nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu centrā.

Pēc pieteikuma saņemšanas, līgumu sagatavo 7 darba dienu laikā.

Līgumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Ja līgumu abas puses paraksta elektroniski, tad līguma nosūtīšanai izmanto Dienesta e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un pieteikumā norādīto klienta e-pasta adresi. 

Ja līgumu paraksta pašrocīgi, tad Dienestam parakstītus līguma eksemplārus nosūta pa pastu. Pēc līguma parakstīšanas Dienesta  eksemplāru iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā vai nosūta uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050.

Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts Dienesta līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Saraksts ir dokuments, kurā  uzņēmums norāda tās mērniecības darbu veikšanā sertificētās personas un darbiniekus, ar kuriem uzņēmums ir nodibinājis darba attiecības un kurus tas pilnvaro sadarbībai ar Dienestu. Ja līgumu ar Dienestu slēdz pašnodarbināta persona, Saraksts nav jāiesniedz.

Sarakstu iesniedz vienlaicīgi ar parakstītu līguma eksemplāru. Tikai pēc Saraksta saņemšanas Dienests uzsāk līguma izpildi.

Sarakstā iekļautās personas ar personīgo parakstu apliecina, ka:

 • ir iepazinušās ar Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām un garantē, ka  datus, kuru tās ieguvušas, pamatojoties uz minēto līgumu, izmantos tikai līgumā noteiktajam mērķim un neizpaudīs tos trešajām personām, kā arī uzņemas saistības segt zaudējumus, kas radušies Dienestam vai kādai trešajai personai no datu nelikumīgas izpaušanas vai apstrādes;
 • piekrīt, ka Dienests publisko informāciju mājas lapā.

Ja notikušas izmaiņas un Sarakstā:

 • norādītā persona jāizslēdz, tad nosūta paziņojumu uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv;
 • norādītās personas jāpapildina ar jaunu, tad iesniedz jaunu Sarakstu, kurā iekļaujot tikai jauno darbinieku. Iepriekšējā Sarakstā norādītās personas turpina sadarbību

Trīs darba dienu laikā pēc Saraksta iesniegšanas Dienestā, sagatavo  Portāla  un FTP servera lietotāja identifikācijas rekvizītus - paroli un lietotājvārdu, kā arī informē par rekvizītu saņemšanu.

Identifikācijas rekvizītus nodod paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotajam pārstāvim aizlīmētā aploksnē ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

Lai saņemtu identifikācijas rekvizītus, jāuzrāda pase vai ID karte un pārstāvību apliecinošs dokuments, ja tas nav pieejams publiskajos reģistros (piemēram, pilnvara).

Lietotājs ir atbildīgs par savu identifikācijas rekvizītu neizpaušanu citām personām.

Ja identifikācijas rekvizīti ir kļuvuši zināma trešajai personai, nekavējoties informējiet par to Dienestu uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv

Ja esiet pazaudējis vai aizmirsis paroli, nosūtiet pieprasījumu jaunas paroles piešķiršanai uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv. Pēc pieprasījuma saņemšanas, Dienests vienas   darba dienas laikā piešķirs jaunu paroli.

Noslēdzot līgumu ar Dienestu par sadarbību mērniecības darbu nodrošināšanai, var izvēlēties komplektu "MĒRNIEKS", kas nodrošina (izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs):

 • saņemt Kadastra datus zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei standartizēta veidā;
 • saņemt Kadastra telpiskos datus (Kadastra karte);
 • pārlūkot Adrešu reģistra telpiskos datus;
 • pasūtīt Dienesta rīcībā esošos arhīva materiālus, iepriekš veikto uzmērījumu datus un jaunus kadastra apzīmējumus;
 • lejupielādēt Kadastra telpiskos datus kadastra grupu apjomā.

Ja Jums jau ir noslēgts līgums un izvēlētais komplekts nepieļauj lejupielādēt Kadastra telpiskos datus kadastra grupas apjomā, tad sagatavojiet iesniegumu elektroniskā formā par izmaiņām līgumā un nosūtiet to uz klienti@vzd.gov.lv

Komplekts "Mērnieks"

 

Komplektā "MĒRNIEKS Pluss" (izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs):

 • standartizēta veida Kadastra dati zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • meklēšana pēc juridiskās personas datiem;
 • fizisko personu datu pārlūkošana;
 • Portāla abonēšana;
 • Kadastra teksta dati;
 • Kadastra telpiskie dati (Kadastra karte);
 • Adrešu reģistra telpiskie dati (papildus Kadastra kartei);
 • Kadastra telpiskie dati (Kadastra karte) un Adrešu reģistra telpiskie dati;
 • augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija M 1:500 (papildus Kadastra kartei)
 • kadastra ģeotelpiskās informācijas lejupielāde vektordatu formātā kadastra grupu apjomā
 • Dienesta rīcībā esošie arhīva materiālu, iepriekš veikto uzmērījumu datu, jaunu kadastra apzīmējumu pasūtīšana

Komplekts "Mērnieks pluss

Klientam reizi mēnesī tiek izrakstīti rēķini:

 • par Portāla abonēšanu, pārlūkotajiem un saņemtajiem datiem;
 • par visiem līguma ietvaros sniegtajiem Dienesta pakalpojumiem.
Pakalpojums Veidlapa Iesniedz Saņem
Kadastra teksta un telpiskie dati Nav Portālā Portālā
arhīva informācijas sagatavošana Nav Portālā Portālā
iepriekš veikto mērniecības datu sagatavošana (vektordatu veidā) Nav Portālā kadastrs.[struktūrvienība]@vzd.gov.lv
Kadastra apzīmējumu piešķiršana Nav Portālā kadastrs.[struktūrvienība]@vzd.gov.lv
ZKUL digitālā datne datu reģistrācijai vai aktualizācijai Pavadzīme Portālā zkul@vzd.gov.lv