2016. gada 2. aprīlī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā VZD nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotajiem zemes gabaliem, kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas un vietējās pašvaldības pieņem lēmumus par zemes vienību piekritību vai piederību attiecīgi valstij vai pašvaldībai. Aicinām iepazīties ar publicētajiem sarakstiem un informāciju par zemes izvērtēšanu pēc zemes reformas pabeigšanas.