No 2012. gada 1. janvāra saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 22. panta pirmo daļu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 18. panta pirmo daļu lēmumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu pieņem un zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem organizē Dienests.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic:

  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940. gada 21. jūlijam;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ;
  • visu iepriekš minēto personu mantiniekiem - laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem.

Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, nosaka Ministru kabineta noteikumi – Kārtību, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu Dienests sarakstu zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – saraksts) uztur atbilstoši administratīvo teritoriju iedalījumam uz 2009. gada 30. jūniju. Informācija par sarakstā iekļauto zemes vienību atrašanās vietu atbilstoši aktuālajam administratīvo teritoriju iedalījumam pieejama šeit:

    Katru gadu veicamais zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu apjoms ir atkarīgs no valsts piešķirtā finansējuma, kas tiek sadalīts proporcionāli saraksta katrā administratīvajā teritorijā (uz 2009. gada 30. jūniju) iekļauto zemes vienību skaitam,  ievērojot, to, ka primāri ir uzmērāmas zemes vienības, kuras sarakstā ir iekļautas pirms 2008. gada 2. aprīļa.

    Uzmērāmo un izslēgto zemes vienību saraksts (dati uz 07.03.2023.)