No 2012. gada 1. janvāra saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 22. panta pirmo daļu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 18. panta pirmo daļu lēmumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu pieņem un zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem organizē Dienests.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic:

  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940. gada 21. jūlijam;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ;
  • visu iepriekš minēto personu mantiniekiem - laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem – Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.


Latvijas Atvērto datu portālā pieejami saraksti zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem

Dienests sarakstu zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem uztur atbilstoši administratīvo teritoriju iedalījumam uz 2009. gada 30. jūniju