Viena no nozīmīgākajām VZD funkcijām ir dalība zemes reformas īstenošanā un tās pabeigšanā, tai skaitā pagastu zemes komisijas funkciju pārņemšana 1997. gadā attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

Zemes reformas procesā ietilpst brīvās, valstij piekrītošās zemes piešķiršana pastāvīgā lietošanā, īpašuma tiesību atjaunošana un pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana (pirkšana), īpašuma tiesību atjaunošana uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, zemes piederības vai piekritības noteikšana valstij vai pašvaldībām, kā arī valstij un pašvaldībai piederošās zemes privatizācija (atsavināšana). Pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana (pirkšana) un īpašuma tiesību atjaunošana norit atbilstoši zemes reformu regulējošajiem aktiem lauku apvidos un pilsētās. Saskaņā ar tiem zemes reformu valstī paredzēts pabeigt 2015. gadā.