Ģeotelpiskās informācijas likums

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

Augstas detalizācijas topogrāfikas informācijas resursu datnes un lietošanas instrukcija

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

Vēsturiskie un spēku zaudējušie topogrāfisko uzmērīšanu un izpildmērījumus reglamentējošie normatīvi

Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

Ministru kabineta 2001. gada 6. novembra noteikumi Nr. 466  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”"