Datus zinātniskā darba vai projekta, pētniecības vai praktiskā darba izstrādei var saņemt augstākās izglītības iestādes, kas ir noslēgušas sadarbības līgumu ar Dienestu un darbojas saskaņā ar līgumā noteikto kārtību, kas paredz, ka sadarbība notiek un dati tiek sagatavoti un izsniegti tikai ar  Dienesta darbību saistītās jomās (zemes ierīcība, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas, ģeoinformācijas (ģeomātikas) un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas joma), kā arī papildus gadījumos, ja students izvēlas izpētīt kādu no Dienesta ieteiktajiem darbības virzieniem. 

Gadījumā, ja dati tiek pieprasīti jomās, kas nav saistītas ar Dienesta darbību, datu sagatavošana un izsniegšana notiek parastajā kārtībā. Ar to var iepazīties Dienesta mājas lapas sadaļā „Informācijas saņemšanas pakalpojumi”.

Lai saņemtu datus, augstākās izglītības iestādei ir:

  • jāaizpilda un jānosūta informācijas pieprasījums;
  • jāpilnvaro persona, kura būs tiesīga parakstīt atsevišķu līgumu par pieprasīto datu saņemšanu.

Informācijas pieprasījumu un pilnvaras (PDF formātā) izglītības iestāde iesniedz, nosūtot to uz Dienesta oficiālo e-pasta adresi pasts@vzd.gov.lv.

Pēc informācijas pieprasījuma un pilnvaras saņemšanas tas tiks izskatīts līgumā noteiktajā kārtībā, un Dienesta klientu apkalpošanas konsultants sazināsies ar kontaktpersonu, kas būs norādīta atsevišķā līguma ietvaros par tālāko sadarbības gaitu. 

Datu saņemšanas pieprasījuma veidlapas