Speciālās vērtības noteiktas lauku teritoriju zemes vienībām (zemes vienību daļām), kuru platība pārsniedz 3 ha un vismaz viens no nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem (nevis zemes lietošanas veids) ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme 01″, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 02″ vai “Ūdens objektu zeme 03 “.

Speciālās vērtības noteiktas pēc kadastra datu stāvokļa 2022. gada 1. janvārī.

Ērtākai zemes vienību atrašanai, speciālās vērtības apkopotas valsts griezumā un pa novadiem. Sarakstā zemes vienība (zemes vienības daļai) meklējama pēc tās kadastra apzīmējuma.

Ja sarakstā zemes vienība nav atrodama, tad jāpārbauda vai tā atbilst speciālās vērtības noteikšanas kritērijiem (skatīt iepriekš). Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai (zemes vienība daļai) reģistrētā platība, lietošanas mērķis u.c. dati aplūkojami portālā Kadastrs.lv.