Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. Šādas informācijas nodošanai, kā drošs, uzticams un aizsargāts elektroniskas saziņas kanāls ir E-adrese. Ar tā  palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm un otrādi.

E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo korespondences konfidencialitātes, uzticamības un integritātes līmeni, piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile). To nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likuma 7. panta otrā daļa. Papildus, ziņojums e-adresē tiek šifrēts. Ziņojuma saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to, e-adrese nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni, t.sk., fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju saturošu sūtījumu apriti.

Aicinām iepazīties ar:

Lai iesniegtu VZD dokumentus pakalpojuma pieprasīšanai, iesniegums jānoformē kā elektronisks dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamo elektronisko dokumentu oriģināli vai papīra dokumentu elektroniski apliecināti atvasinājumi.

Lai noskaidrotu kādi dokumenti nepieciešami pakalpojuma pasūtīšanai, aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas centriem.

Papīra dokumenta elektroniska atvasinājuma un elektroniska apliecinājuma uzraksta datnes sagatavošana:

 1. katrs pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamais papīra dokuments jānofotografē vai jāskenē atsevišķā datnē;
 2. jāizveido apliecinājuma uzraksta datne (*.txt formāts), kas apliecina dokumenta kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam vai dokumenta atvasinājumam:
 •  fiziskā persona apliecinājuma uzrakstā norāda atbilstošos vārdus :“KOPIJA PAREIZA”, “NORAKSTS PAREIZS”, “IZRAKSTS PAREIZS”, kā arī savu vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

attēls

 •  organizācija (tajā skaitā notāri, tiesu izpildītāji, mērnieki, arhitekti, maksātnespējas administratori u.c.)  apliecinājuma uzrakstā norāda atbilstošos vārdus “KOPIJA PAREIZA”, “NORAKSTS PAREIZS”, “IZRAKSTS PAREIZS”,  amatpersonas, kas apliecina dokumenta atvasinājuma vārdu un uzvārdu amatu un pilnu organizācijas nosaukumu (ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu, piemēram sertifikāta numuru).

attēls

Papīra dokumenta elektroniska atvasinājuma apliecināšana:

 1. jāautentificējas portālā eparaksts.lv izmantojot portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļus;
 2. vienlaicīgi, ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu, jāparaksta katrs pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamais dokuments un apliecinājuma uzraksts;
 3. jāsaglabā apliecināto elektronisko dokumenta atvasinājumu datorā vai viedierīcē.

  Ja iesniegums adresēts VZD un zemesgrāmatai

Vēršam uzmanību, ka VZD  un zemesgrāmatu integrēto procedūru gadījumā pilnvarojuma dokumenta oriģināls jāiesniedz VZD.

Gadījumos, ja minēto dokumentu saturs attiecas uz pastāvīga nekustāmā īpašuma izveidošanu zemesgrāmatā, tad šo dokumentu oriģināli VZD  tikai jāuzrāda (piemēram, dokumentā minēts, “izveidot jaunus nekustamos īpašumus”, “sadalīt nekustamo īpašumu divos (trijos…) nekustamos īpašumos”  utml.

Ja pilnvarojuma dokumenta oriģināls jau ir iesniegts:

 •  atbilstošajā tiesā – Iesniegumā jānorāda atbilstošās tiesas nosaukums, zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai un nodalījuma numurs*
 •  VZD – Iesniegumā jānorāda kadastra objekta kadastra numurs vai kadastra apzīmējums, kura reģistrācijas vai datu aktualizācijas pakalpojuma ietvaros pilnvarojuma dokumenta oriģināls iesniegts VZD jau iepriekš.*

* Ja dokumentu iesniedzējs nevar noradīt Iesniegumā prasīto informāciju par pilnvarojuma dokumenta oriģinālu, tad vienmēr iesniedzams vai uzrādāms jauns pilnvarojuma dokumenta oriģināls.

Rekomendējam izmantot VZD izstrādāto Iesnieguma, kas adresēts VZD un atbilstošajai tiesai, sagatavi.

Aicinām iepazīties ar skaidrojumu par iesniegumam, kas adresēts Dienestam un atbilstošajai tiesai, pievienojamo dokumentu noformējumu, tai skaitā  pilnvarojuma dokumentu noformējumu.

Ja Iesniegums adresēts VZD

Iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai pašrocīgi paraksta ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarota persona, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu  (Administratīvā procesa likuma 38. pants).

Ja pilnvarojuma dokuments (pilnvara, līgums, lēmums) jau ir iesniegts VZD iepriekš veikta pasūtījuma ietvaros, klients, veicot jaunu pasūtījumu, var neiesniegt atkārtoti šo pilnvarojuma dokumentu, bet tad iesniegumā jānorāda:

 • iepriekš veiktā pasūtījuma numuru un / vai kadastra objekta kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu, kura reģistrācijas / datu aktualizācijas vai cita pakalpojuma ietvaros pilnvarojuma dokuments tika iesniegts VZD;
 • pilnvarojuma devēju, datumu un numuru (ja klientam tas ir zināms). 

VZD iepriekš iesniegtajam pilnvarojuma dokumentam ir jābūt ar juridisko spēku, derīgam uz pasūtījuma veikšanas dienu (pilnvarojuma dokumentā norādītais termiņš nav beidzies un pilnvarojuma apjoms ir pietiekams konkrētā pasūtījuma veikšanai).

Ja  VZD iepriekš iesniegtais pilnvarojuma dokuments nebūs ar juridisko spēku vai pilnvarojums nebūs pietiekams, klientam jāiesniedz jauns pilnvarojuma dokuments. Ja klients neiesniegs jaunu pilnvarojuma dokumentu, VZD  pieņems lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez virzības.

Ierosinot datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastrā, rekomendējam izmantot VZD izstrādāto Iesnieguma, kas adresēts VZD, sagatavi.