Eiropa 2020 ir Eiropas Savienības attīstības stratēģija nākamajiem desmit gadiem. 2010. gada jūnijā pieņemtās stratēģijas mērķis ir turpmāko desmit gadu laikā palīdzēt Eiropai sekmīgi pārvarēt ekonomikas krīzi, vienlaikus rūpējoties par ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs tā, lai ilgus gadus vairotu labklājību un sociālo attīstību.

Stratēģija Eiropa 2020 ir noteiktas trīs prioritātes:

Eiropa_2020.jpg

Mērķi un izaugsme

Stratēģijā ir noteikti pieci galvenie mērķi, kas dalībvalstīm jāpārņem valsts līmenī, atspoguļojot sākotnējās atšķirības:

 1. Nodarbinātība;
 2. Inovācijas;
 3. Izglītība;
 4. Sociālā iekļaušanās;
 5. Klimats/enerģētika.

Šie mērķi paredz, ka līdz 2020. gadam:

 • jābūt nodarbinātiem 75 % vīriešu un sieviešu vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem;
 • valsts un privātajiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē jābūt 3 % no ES IKP;
 • siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis jāsamazina par 20 % no 1990. gada līmeņa, vienlaikus par 20 % jāpalielina atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvars un energoefektivitāte;
 • to iedzīvotāju īpatsvaram, kuri priekšlaicīgi pamet skolu, jābūt mazākam par 10 %. Vismaz 40 % iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem jābūt augstākajai vai tai pielīdzināmai izglītībai;
 • vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuriem draud nabadzība un atstumšana.

Lai nodrošinātu pamatu augstāk minēto mērķu īstenošanai, stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros Eiropas Komisija ir izstrādājusi septiņas pamatiniciatīvas:

 •  Inovācijas savienība – tās mērķis ir pievērst pētniecības, izstrādes un inovācijas politiku galvenajiem problēmjautājumiem, vienlaikus samazinot plaisu starp zinātni un tirgu, lai izgudrojumi pārtaptu precēs un pakalpojumos;
 •  Jaunatne kustībā – tās mērķis ir uzlabot Eiropas augstākās izglītības sistēmas kvalitāti un vairot atzinību starptautiskā līmenī, sekmējot studentu un jaunu profesionāļu mobilitāti;
 •  Eiropas digitalizācijas programma – tās mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgas ekonomikas un sociālās priekšrocības, ko sniedz vienotais digitālais tirgus ar ātrgaitas interneta palīdzību;
 •  Resursu ziņā efektīva Eiropa – tās mērķis ir atbalstīt pāreju uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu;
 •  Eiropas rūpniecības politika – tās mērķis ir palīdzēt ES rūpnieciskajam pamatam atgūt konkurētspēju pēc nesenās krīzes, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbību un pilnveidojot jaunas prasmes;
 •  Jaunu prasmju un darbavietu programma – tās mērķis ir radīt apstākļus darba tirgu modernizēšanai, lai palielinātu nodarbinātības līmeni un nodrošinātu sociālo modeļu ilgtspējīgu;
 •  Eiropas platforma cīņai pret nabadzību – tās mērķis ir nodrošināt ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju, palīdzot cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, un ļaujot viņiem aktīvi līdzdarboties sabiedrībā.

Vairāk informāciju par stratēģiju Eiropa 2020