Pirmreizējā zemes kadastrālā uzmērīšana

Par iespējamā mantinieka tiesībām ierosināt pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu, ja uz mantojamās zemes atrodas mežs (mežaudzes vērtības aktualizācija)
Skatīt vairāk

Par zemes robežu atjaunošanu

Kā rīkoties, ja šaubies par robežām apvidū. Robežu atjaunošana. Kāpēc robežas jāatjauno.
Skatīt vairāk

Par robežu novietojumu un izvērtēšanu

Cik tālu robežzīmei jāatrodas no ūdenstilpnes. Robežu izvērtēšana. Robežu neatbilstība. Robežu apraksts. Robežu noteikšanas akts. Robežu plāns. Robežas novietojums, Kā precizēt zemes vienības robežu Kadastra kartē
Skatīt vairāk

Par zemes platību precizēšanu

Kāpēc nepieciešams precizēt zemes vienības platību. Kādas ir pieļaujamās platību atšķirības atkārtotā uzmērīšanā lauku apvidos un ciemos.
Skatīt vairāk

Par sertificēto mērnieku darbu

Kas var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, Kā pārliecināties, vai mērnieks ir sertificēts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, Ko darīt, ja mērnieks nevar uzrādīt sertifikātu, Kur var iepazīties ar sertificēto mērnieku sarakstu
Skatīt vairāk