Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumi Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"