Apgrūtinājumi, kas ietekmē kadastrālo vērtību ir noteikti “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 3. pielikumā.

Apgrūtinājumus Kadastra informācijas sistēmā reģistrē saskaņā ar “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 106. punktam – atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, dokumentiem par ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu vai ATIS datiem.

Lai apgrūtinājumus reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, īpašniekam jāvēršas:

  1. pie jebkuras sertificētas personas zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā (mērnieka), lai aktualizētu apgrūtinājumu plānu;
  2. jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ierosinot aktualizēt datus par zemes vienību, pievienojot vietējās pašvaldības  izsniegtus dokumentus par apgrūtinājumiem, kuri ir nodibināti uz pašvaldības lēmuma vai saistošo noteikumu pamata, piemēram, par ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju gar ielu vai ceļu – sarkanajām līnijām;

Īpaša kārtība noteikta ceļa servitūta reģistrēšanai zemesgrāmatā un Kadastra informācijas sistēmā:

  1. ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā, attiecīgajā rajona (pilsētas tiesā), pievienojot nostiprinājuma lūgumu un vienošanos / līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu, 
  2. ja zemes vienība nav ierakstīta zemesgrāmatā, jebkurā Dienesta Klientu apkalpošanas centrā, iesniegumam pievienojot vienošanos / līgumu  par ceļa servitūta nodibināšanu.