Pamatprincipi ceļu un ielu reģistrācijai Kadastrā

 1. Izpildmērījuma plānā vai inženierbūves datu deklarācijas grafiskajā pielikumā:

 • ir shematiski attēlots inženierbūves novietojums zemes vienībā/ās;
 • ir norādīti inženierbūves apjoma rādītāji konkrētās inženierbūves robežās (kontūrā):
  • Laukums (m2) = ceļa/ielas vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu.
  • Platums (m) = ceļa/ielas vai laukuma brauktuves platums – lielākais brauktuves platums.
  • Garums (m) = ceļa/ielas vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju.
 1. Ceļu vai ielu krustojuma piekritība

 • Ceļu vai ielu krustojums ir piekritīgs tikai vienai no inženierbūvēm jeb ceļu vai ielu krustojuma aizņemtā platība nevar būt Kadastrā reģistrēta dubultā un būt piederīga abām inženierbūvēm
 • Lai pārbaudītu vai krustojuma laukums ir iekļaujams būves kopējā platībā un kontūrā, jāpārbauda kadastra kartē norādītā informācija, vai ceļu vai ielu krustojums jau nav reģistrēts citas inženierbūves sastāvā
 • Krustojuma piederību nosaka, ņemot vērā kadastra kartes informāciju par kadastrāli uzmērītām zemes vienību* robežām un faktu, vai krustojuma aizņemtā platība ir iekļauta tajā zemes vienībā*, uz kuras atrodas reģistrējamā vai aktualizējamā inženierbūve

*zemes vienība ar lietošanas veidu “zeme zem ceļiem” un lietošanas mērķi “1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”

 • Ja reģistrējamā vai aktualizējamā inženierbūve atrodas uz kadastrāli uzmērītām zemes vienībām (LKS-92TM), tad vienlīmeņa ceļa mezglu pieslēgumu robežas nosakāmas pa zemes vienību robežām, uz kurām inženierbūve uzbūvēta, neatkarīgi no paveikto būvdarbu apjoma
 • Ja ceļš vai iela šķērso citam ceļam vai ielai piekritīgu krustojumu, tad šādu ceļu vai ielu Kadastrā reģistrē kā divas vai vairākas inženierbūves katru ar savu kadastra apzīmējumu, jo krustojums sadala ceļu vai ielu vairākās inženierbūvēs.

Kadastrā nevar tikt reģistrētas divas būves daļas, kuras savstarpēji nav saistītas.  Izpildmērījuma plānā vai inženierbūves datu deklarācijas grafiskajā pielikumā šādos gadījumos katru ceļa vai ielas  daļu norāda ar savu kontūru un atbilstošiem apjoma rādītājiem. Kadastrā katru daļu reģistrē kā jaunu inženierbūvi, katra ar savu kadastra apzīmējumu. Samaksu piemēro par katras inženierbūves (katras ceļa daļas, kurai piešķirts jauns kadastra apzīmējums) reģistrāciju.

Pamatprincipi ceļu un ielu reģistrācijai Kadastrā

Piemērs: Loka maģistrāle Langervaldes ielu sadala divās inženierbūvēs, tāpēc izpildmērījuma plānā vai inženierbūves datu deklarācijas grafiskajā pielikumā Langervaldes ielai ir jānorāda divas daļas ar divām kontūrām un atbilstošajiem apjoma rādītājiem, kas Kadastrā tiks reģistrētas kā divas inženierbūves, katra ar savu kadastra apzīmējumu.  Reģistrācija Kadastrā jāierosina par katru inženierbūvi.

Pamatprincipi ceļu un ielu reģistrācijai Kadastrā
 • Ierosinātājam jāsniedz rakstisks saskaņojums ar krustojošās inženierbūves vai šķērsojošās zemes vienības* īpašnieku (tiesisko valdītāju) par krustojuma aizņemtās platības piederību, ja:
  • zemes vienības* robežas krustojuma vietās nav kadastrāli uzmērītas;
  • reģistrējamās inženierbūves krustojuma platība pārklājas ar jau reģistrētas inženierbūves krustojuma platību, bet zemes vienība* piekrīt reģistrējamai inženierbūvei.

*zemes vienība ar lietošanas veidu “zeme zem ceļiem” un lietošanas mērķi “1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”

 • Saskaņojums par inženierbūves krustojuma daļas piekritību un piekrišana datu aktualizācijai Kadastrā:
  • nepieciešams, ja mainās krustojuma piekritība no jau Kadastrā reģistrētās uz no jauna reģistrējamo inženierbūvi,  tas ir, ja izpildmērījuma plānā vai inženierbūves datu deklarācijas grafiskajā pielikumā krustojuma aizņemtā platība ir iekļauta no jauna reģistrējamās inženierbūves kontūrā un apjoma rādītājos;
  • nav nepieciešams, ja inženierbūves dati iepriekš Kadastrā reģistrēti no inženierbūves datu deklarācijas un reģistrācija ierosināta par inženierbūvi, kas atrodas uz ierosinātājam piekrītošas zemes vienības*

*zemes vienība ar lietošanas veidu “zeme zem ceļiem” un lietošanas mērķi “1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”

 • Ja vienā līmenī krustojas ceļš vai iela ar dzelzceļa līniju, pārbrauktuves aizņemto platību iekļauj dzelzceļa līnijas sastāvā.
 1. Ja ceļam vai ielai ir dažādi segumi, piemēram,  asfalts un grants, tad šāda inženierbūve sastāv no divām daļām, katrai daļai izpildmērijuma plānā norāda tipu, kontūru un apjoma rādītājus.