Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piekto daļu  valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās (turpmāk – Rīkojums). 

VZD informē, ka 2016. gada 2. aprīlī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”  (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka kārtību, kādā VZD nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotajiem zemes gabaliem, kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas un vietējās pašvaldības pieņem lēmumus par zemes vienību piekritību vai piederību attiecīgi valstij vai pašvaldībai.

Vēršam uzmanību, ka termiņš Noteikumos noteikto darbību veikšanai ir atkarīgs no zemes reformas pabeigšanas termiņa attiecīgajā administratīvajā teritorijā (Rīkojuma izdošanas).

Veicamās darbības un termiņi

Konkrētas Noteikumu ietvaros veicamās darbības un to izpildes termiņi attēloti Noteikumu paredzēto darbību laika grafikā:

Darbību laika grafiks administratīvajām teritorijām, kurās Rīkojums izdots pirms Noteikumu spēkā stāšanās dienas

Darbību laika grafiks administratīvajām teritorijām, kurās Rīkojums izdots pēc Noteikumu spēkā stāšanās dienas

Aicinām iepazīties ar Noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā ministriju nosūtāmā saraksta paraugu:

Aicinām iepazīties ar Noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētā pašvaldības apkopotā saraksta paraugu, kas nosūtāms ministrijām un VZD :

Apraksts par Zemes izvērtēšanu, izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo informāciju: