VZD Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis aktuālos un vēsturiskos Adrešu reģistra teksta un telpiskos datus. Tie tiks aktualizēti vienu reizi diennaktī

Adrešu reģistra dati ir publicēti kā denormalizēti teksta dati (*.csv formāta datnes) un denormalizēti telpiskie dati, tai skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu dati (*.shp formāta datnes).

Adrešu reģistra datus atbilstoši INSPIRE direktīvas I pielikumam ("Adreses" un “Administratīvās vienības”), WMS tīmekļa pakalpes veidā (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) ir publicētas Eiropas Kopienas ģeoportālā kā WMS un WFS tīmekļa pakalpes. Tiklīdz to pieļaus Eiropas Kopienas ģeoportāla funkcionalitāte minētie dati tiks publicēti Eiropas Kopienas ģeoportālā arī kā WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu). Dati tiks aktualizēti reizi nedēļā.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama šeit. Improtējot datni jāpārliecinās, ka datnes lauki, kuros attēloti zemes vienības, būves un telpu grupas kadastra apzīmējumi ir formatēti kā teksta lauki.

Teksta dati

Publicētie dati (kompresēta direktorija AW_CSV) satur datnes un informāciju par šādiem adresācijas objektiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • rajoniem (kas bija spēkā līdz 2009. gada 30. jūnijam);
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām;
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm;
 • kā arī ēku adrešu sasaisti ar priekšpilsētām Rīgā

datnē ir iekļauta datne shēma, kas nepieciešama datu importam ArcGIS programmatūrā.

Kompresēta direktorija AW_HIS_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektu vēsturiskiem pierakstiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām;
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm.

Papildus datne par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību vēsturiskiem adrešu pierakstiem satur datus par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību iepriekš lietoto vēsturisko adresi, gadījumos, kad nav iespējams veikt adreses maiņu viena koda ietvaros (piemēram, kad vairākiem adresācijas objektiem tika lietota viena adrese, bet šobrīd katram adresācijas objektam ir piešķirta atšķirīga adrese).

Publicētie dati (kompresēta direktorija AW_HIS_CSV) satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektu vēsturiskajiem adrešu pierakstiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm.

Telpiskie dati

Publicēie dati (kompresēta direktorija AW_SHP) satur datnes un aktuālu informāciju par:

par pilsētu, novadu, pagastu, ciemu robežu poligoniem, mazciemu un ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu punktiem, ielu un autoceļu viduslīnijām, administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu poligoniem.

 • Adrešu reģistra teksta datu  (aktuālo un vēsturisko) specifikācija pieejama šeit:
  • specifikācija satur informāciju par Adrešu reģistra datiem CSV formātā UTF-8 kodējumā;
  • dati pieejami vienā kompresēta direktorijā – AW_CSV.zip un AW_CSV_HIS.zip;
  • AW_CSV.zip datnē ir iekļauta datne schema.ini, kas nepieciešams datu importam ArcGIS programmatūrā.
 • Adrešu reģistra telpisko datu specifikācija pieejama šeit:
  • specifikācija satur informāciju par Adrešu reģistra informācijas sistēmas sagatavotiem datiem Shapefile formātā. Sagatave vienam Shapefile failam sastāv no vairākiem šo formātu veidojošiem failiem: *.shp, *.dbf, *.shx un *prj.
  • dati pieejami vienā kompresēta direktorijā AW_SHP.zip

Lai nodrošinātu iespēju klientiem pielāgot savas informācijas sistēmas turpmākai Adrešu reģistra teksta un telpisko datu saņemšanai kā atvērtos datus, VZD ir paredzējis 3 mēnešu pārejas posmu no attiecīgo datu publicēšanas brīža. Šajā laika posmā,  Adrešu reģistra teksta un telpiskos datus, kas turpmāk būs pieejami atvērto datu veidā, VZD sniegs bez maksas, izmantojot līgumā noteiktos datu izsniegšanas risinājumus. Savukārt ar ceturto mēnesi VZD piemēros maksu, ja arī turpmāk Adrešu reģistra atvērtos datus vēlēsieties saņemt no VZD ar līgumā noteikto datu izsniegšanas risinājumu.   

Līdz ar to, VZD aicina esošos klientus izvērtēt datu saņemšanas iespējas kā atvērtos datus un ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc Adrešu reģistra datu publicēšanas Latvijas Atvērto datu portālā un informēt VZD par sadarbības turpināšanu vai tās pārtraukšanu, brīvā formā rakstiski nosūtot informācijas pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: klienti@vzd.gov.lv

Sadarbībai turpinoties – VZD pārskatīs līgumus un veiks nepieciešamos grozījumus, t.sk. paredzot grozījumus datu izmantošanas nosacījumu iekļaušanai atbilstoši atvērto datu licencei (CC BY 4.0.), savukārt - pārtraucot sadarbību, noslēgtais līgums par datu saņemšanu tiks izbeigts ar informācijas pieprasījumā norādīto datumu.

Pakalpojums Maksa līdz 2022. gadam Jaunā maksa*
normalizēti Adrešu reģistra teksta dati CSV formātā, izmantojot VZD FTP serveri 400 EUR
viens mēnesis
24.50 EUR
viens mēnesis par vienu datu kopu
denormalizēti Adrešu reģistra teksta dati XML formātā, izmantojot tīmekļa pakalpi 185.00 EUR
viens mēnesis

42.05 EUR
viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz
25 000 pieprasījumiem mēnesī

normalizēti Adrešu reģistra teksta dati CSV formātā, izmantojot datubāzes replikāciju 860.00 EUR
viens mēnesis
42.05 EUR viens mēnesis
Adrešu reģistra telpiskie dati, tajā skaitā administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību robežas, izmantojot tīmekļa pakalpi 42.05 EUR 25000 pieprasījumi mēnesī 42.05 EUR
viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz
25 000 pieprasījumiem mēnesī
Adrešu reģistra telpiskie dati, tajā skaitā administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību robežas, izmantojot datubāzes replikāciju 860.00 EUR
viens mēnesis
42.05 EUR viens mēnesis

* Maksa esošajiem klientiem tiek piemērota ar 4. mēnesi pēc Adrešu reģistra datu publicēšanas atvērto datu veidā

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv