Latvijas Atvērto datu portālā ir publicēti aktuālie Kadastra informācijas sistēmas teksta dati par kadastra objektiem XML formāta datnēs.

Datus Latvijas Atvērto datu portālā aktualizējam reizi nedēļā.

Atvērto datu veidā publicēti vispārpieejami dati. Atvērto datu veidā nav publicēti tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem) vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati).

Publicētie dati (10 kompresētas direktorijas) satur informāciju par administratīvajās teritorijās esošo :

 • nekustamo īpašumu raksturojošiem datiem, un to sastāvu (Property.ZIP);
 • nekustamo īpašumu un būvju īpašumtiesību statusiem (Ownership.ZIP);
 • zemes vienību raksturojošiem datiem (Parcel.ZIP);
 • zemes vienības daļu raksturojošiem datiem (ParcelPart.ZIP);
 • būvi raksturojošiem datiem (Building.ZIP);
 • telpu grupas raksturojošiem datiem (PremiseGroup.ZIP);
 • kadastra objektam reģistrētajām adresēm (Address.ZIP);
 • apgrūtinājumu raksturojošiem datiem (Encumbrance.ZIP)
 • atzīmi raksturojošiem datiem (Mark.ZIP);
 • kadastra objekta novērtējumu un kadastrālām vērtībām (Valuation.ZIP).
 • Kadastra informācijas sistēmas teksta datu specifikācija pieejama šeit:
  • dati sadalīti 10 (savstarpēji neatkarīgas, bet savietojamas) datu struktūrās un pieejami kompresētās direktorijās;
  • kompresētās direktorijās apakšmapes nosaukuma atšifrējums –  [administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods]_[ datu_sagatavošanas_datums]_[mapes_identifikators pēc kārtas]
  • apakšmapē esošās datnes maksimālais izmērs nepārsniedz 500  megabaitus, gadījumos, ja datu apjoms pārsniedz pieļaujamo izmēru, tiek veidotas vairākas datnes.
 • AD_XSD shemas pieejamas šeit.

Kur vērsties jautājumu gadījumā?