VZD atvērtos Kadastra reģistra teksta datus publicēs Latvijas Atvērto datu portālā. Tie tiks aktualizēti vienu reizi nedēļā.

Atvērto datu veidā tiks publicēti vispārpieejami aktuālie dati par kadastra objektiem. Atvērto datu veidā nebūs pieejami tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejama tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati.

Publicētie dati (10 kompresētas direktorijas) satur informāciju pašvaldību griezumā par:

 • nekustamo īpašumu raksturojošiem datiem, un to sastāvu (Property.ZIP);
 • nekustamo īpašumu un būvju īpašumtiesību statusiem (Ownership.ZIP) ;
 • zemes vienību raksturojošiem datiem (Parcel.ZIP);
 • zemes vienības daļu raksturojošiem datiem (ParcelPart.ZIP);
 • būvi raksturojošiem datiem (Building.ZIP);
 • telpu grupas raksturojošiem datiem (PremiseGroup.ZIP);
 • kadastra objektam reģistrētajām adresēm (Address.ZIP);
 • apgrūtinājumu raksturojošiem datiem (Encumbrance.ZIP)
 • atzīmi raksturojošiem datiem (Mark.ZIP);
 • kadastra objekta novērtējumu un kadastrālām vērtībām (Valuation.ZIP).
 • Kadastra informācijas sistēmas teksta datu specifikācija pieejama šeit:
  • dati sadalīti 10 (savstarpēji neatkarīgas, bet savietojamas) datu struktūrās un pieejami kompresētās direktorijās;
  • kompresētās direktorijās apakšmapes nosaukuma atšifrējums –  [administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods]_[ datu_sagatavošanas_datums]_[mapes_identifikators pēc kārtas]
  • apakšmapē esošās datnes maksimālais izmērs nepārsniedz 500  megabaitus, gadījumos, ja datu apjoms pārsniedz pieļaujamo izmēru, tiek veidotas vairākas datnes.

Ja saņemat datus bez kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) datiem, bez telpu grupu labiekārtojuma datiem un bez telpu raksturojošajiem datiem

VZD aicina esošos klientus:

 • izvērtēt iespēju turpmāk saņemt atvērtos datus;
 • ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc Kadastra reģistra datu publicēšanas Latvijas atvērto datu portālā informēt VZD par sadarbības turpināšanu vai tās pārtraukšanu, nosūtot brīvas formas paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi: klienti@vzd.gov.lv

Sadarbībai turpinoties – VZD pārskatīs līgumus un veiks nepieciešamos grozījumus, tai saitā paredzot grozījumus datu izmantošanas nosacījumu iekļaušanai atbilstoši atvērto datu licencei (CC BY 4.0.).

Pārtraucot sadarbību – noslēgtais līgums tiks izbeigts ar Jūsu paziņojumā norādīto datumu.

Ja saņemat datus ar kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) datiem, bez telpu grupu labiekārtojuma datiem un bez telpu raksturojošajiem datiem

Jums nav jāpaziņo VZD par sadarbības turpināšanu vai pārtraukšanu, jo datu atvēršana neskar esošo sadarbību. Pakāpeniski Dienests pārskatīs noslēgtos līgumus un veiks grozījumus, lai esošo datu izmantošanas nosacījumu vietā iekļautu atvērto datu licences (CC BY 4.0.) nosacījumus.

Pakalpojums Maksa līdz 2022. gadam Jaunā maksa
Kadastra reģistra teksta dati, izmantojot
tīmekļa pakalpi (ar kadastra subjekta datiem, telpu grupu labiekārtojuma datiem, telpu raksturojošiem datiem)
31.30 EUR tīmekļa pakalpes abonēšana mēnesī
1.30 EUR pamatdatu kopa
2.85 EUR paplašinātā datu kopa
6.70 EUR datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem  (pieprasījums līdz 1000 nekustamajiem īpašumiem)
42.05 EUR viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī*
Speciāla datu atlase par kadastra teksta datiem

38.80 EUR datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu
0.07 EUR dati par kadastra objektu

38,80 EUR viena stunda

*nav paredzētas izmaiņas

Kur vērsties jautājumu gadījumā?

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv