Būvniecības likums

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"

Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

Būvniecības likums (spēkā no 13.09.1995. līdz 01.10.2014.)

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju"

Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu

Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā"

Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi"