Informējam, ka 2012. gada 23. oktobrī pašvaldībām tika nosūtīta vēstule Nr.2-04/4616, ka no  2012. gada 19. oktobra VZD neizsniedz nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī nesniedz atzinumus par teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un to grozījumu redakcijām.

Norādām, ka vietējās pašvaldības plānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un saskaņā ar Noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Līdz pilnvērtīgai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu aprites uzsākšanai caur Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), VZD  turpina no pašvaldības pieņemt apstiprināta detālplānojuma vai tā grozījumu grafisko daļu (grafiskās daļas karti vektordatu formā Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī pašvaldības lēmumu par plānojuma apstiprināšanu) uz elektroniskā datu nesēja, pievienojot informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.