Datu sniedzējam jāaizpilda pieteikums datu pirmreizējai iesniegšanai ATIS un jāsazinās ar Apgrūtināto teritoriju daļu pa e-pastu – atis@vzd.gov.lv. Iespējams, būs jāiesniedz datu paraugs, lai VZD varētu izanalizēt datus.

Pieteikumu var aizpildīt, izmantojot VZD mājaslapā publicēto veidlapu, vai uz uzņēmuma veidlapas.

Aizpildīto pieteikumu nosūta:

  • no uzņēmuma e-pasta adreses uz e-pastu: atis@vzd.gov.lv;
  • pa pastu uz adresi: 11. novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050, Latvija.

Ja pieteikums aizpildīts, izmantojot VZD veidlapu, un iesniedz uzņēmuma pilnvarotā persona, tad nepieciešams pievienot pilnvaru.

Atkarībā no datu apjoma, veida, struktūras un aktualizēšanas biežuma VZD noteiks piemērotāko datu iesniegšanas un sadarbības līguma veidu (sk. sadaļu Sadarbības līgumu veidi).

Lai iesniegtu datus ATIS, datu sniedzējam ir jāiepazīstas ar Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” 1. pielikumu.

Datu sniedzējam ir jāidentificē objekti atbilstoši šo Ministru Kabineta noteikumu 1. pielikumam, t.i., par iesniedzamiem objektiem uzskatāmi tie datu sniedzēja objekti, kas ir uzskaitīti Ministru Kabineta noteikumu 1. pielikumā.

Kad iesniedzamie objekti ir atpazīti, jāpārbauda vai iesniedzamie dati atbilst trim pamatprasībām:

  1. tie ir vektordati elektroniskā veidā;
  2. tiem ir definēta koordinātu sistēma LKS-92 TM (EPSG:3059);
  3. tiem ir pievienots ATIS kods.

Datus ATIS iespējams iesniegt trīs veidos

  1. izmantojot WEB saskarni Kadastrs.lv;
  2. novietojot datnes uz VZD FTP (datņu pārsūtīšanas protokola) servera;
  3. vienojoties par specializētu datu padošanas risinājumu.

Datu sniedzējam jāsazinās ar Apgrūtināto teritoriju daļu (pa e-pastu: atis@vzd.gov.lv vai pa tālruni) un, iespējams, būs jāiesniedz datu paraugs, lai VZD varētu izanalizēt datus. Paralēli datu sniedzējam jāaizpilda pieteikums datu pirmreizējai iesniegšanai ATIS (skat. sadaļu Veidlapas).

Atkarībā no datu apjoma, veida, struktūras, aktualizēšanas biežuma un datu sniedzēja vēlmēm tiks noteikts piemērotākais datu iesniegšanas veids.

  1. ja datus plānots nodot datņu veidā, to izveidei atbilstoši ATIS prasībām ieteicams izmantot ATIS izstrādātās resursu datnes.
  2. ja datus paredzēts iesniegt, izmantojot WEB saskarni Kadastrs.lv, datu pieņemšanas un nodošanas akts nav jāiesniedz. Tādā gadījumā ar VZD būs jāslēdz līgums par datu iesniegšanu, jo nebūs pirmreizēji iesniedzamo datu, kas varētu neatbilst ATIS prasībām.

Kad VZD būs saņēmis datus kopā ar brīvas formas pieteikumu un datu pieņemšanas un nodošanas aktu, VZD informēs datu iesniedzēju par to, vai dati tiks pieņemti, vai tie jāpielāgo atbilstoši ATIS prasībām, vai arī tiks atteikta datu pieņemšana, ja dati neatbildīs trim pamatprasībām.

Pieņemtos datus VZD reģistrēs iesniegšanas secībā, par prioritāriem nosakot inženierkomunikāciju datus, kurus no 2017. gada 1.jūlija VZD ir pienākums izplatīt saskaņā ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu. Ja dati neatbildīs ATIS prasībām, bet atbildīs trim pamatprasībām.

Aicinām iepazīties ar pirmreizējo ATIS datu iesniegšanas procesa shēmu.

FTP līgums

FTP līgums ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā esošā objektu datu kopa ir strukturēta tā, ka datus iespējams pielāgot ATIS prasībām automātiski. Šādam gadījumam VZD izstrādā speciālu datu apstrādes un transformācijas rīku, kuru saskaņo ar datu sniedzēju. Datu iesniegšana un aktualizācija tiek veikta, datu sniedzējam pieslēdzoties VZD FTP serverim un novietojot datus. Dati tiek automātiski apstrādāti ar izveidoto datu transformācijas rīku un augšuplādēti ATIS.

Vienlaikus datu sniedzējam tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, kurš nodrošina iespēju sekot datu reģistrācijas procesam.

Resursu datnes formāta datu līgums

Resursu datnes formāta datu līgums ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuri savā pārziņā esošo objektu datus paredz iesniegt ATIS resursu datnes formātā. Noslēdzot sadarbības līgumu, datu sniedzējam tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, kurš nodrošina iespēju sekot datu reģistrācijas procesam.

Datu sniedzējs veic datu iesniegšanu un reģistrēto datu aktualizāciju, izmantojot portāla Kadastrs.lv ATIS datu sniedzēja juridisko kontu un portāla Kadastrs.lv datnes ielādes funkcionalitāti.

Resursu datnes formāta līgums ar datu pielāgošanu

Resursu datnes formāta līgums ar datu pielāgošanu ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā nav pietiekamu resursu visas datu kopas sagatavošanai atbilstoši ATIS resursu datnes prasībām, bet ir nepieciešamā programmatūra resursu datnes izmantošanai un aktualizēšanai.

Pamatojoties uz līgumu, datu sniedzēja pirmreizēji iesniegto un pamatprasībām atbilstošo datu pielāgošanu ATIS veic VZD darbinieki. Datu sniedzēja izvēlētajā resursu datnes formātā sagatavotie dati tiek nodoti datu sniedzējam datu kopas uzturēšanai un aktualizācijai.

Datu sniedzējs veic datu iesniegšanu un reģistrēto datu aktualizāciju, izmantojot VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv ATIS datu sniedzēja juridisko kontu un portāla Kadastrs.lv datnes ielādes funkcionalitāti.

WEB līgums

WEB līgums ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā nav vektordatu programmas, kā arī datu sniedzēja pārziņā esošo ATIS objektu skaits un to mainība ir neliela. Tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv un pēc autorizēšanās, datu sniedzējam tiek nodrošināta iespēja veikt ATIS prasībām atbilstošu datu sagatavošanu un iesniegšanu, izmantojot portāla Kadastrs.lv WEB grafisko redaktoru.

ATIS reģistrētas datu kopas aktualizāciju datu sniedzējs veic, izmantojot portāla Kadastrs.lv ATIS datu sniedzēja kontu un WEB grafisko redaktoru, pēc nepieciešamības rediģējot, dzēšot vai zīmējot jaunus objektus.

WEB2 līgums

WEB2 līgums (ar pirmreizējo datu pielāgošanu) ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā esošo ATIS objektu mainība ir neliela. Pamatojoties uz līgumu, datu sniedzēja pirmreizēji iesniegto un pamatprasībām atbilstošo datu pielāgošanu ATIS veic VZD darbinieki. Pēc datu sniedzēja saskaņojuma, šie dati tiek reģistrēti ATIS.

Vienlaikus tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, kurā pēc autorizēšanās datu sniedzējam tiek nodrošināta iespēja veikt savas ATIS reģistrētas datu kopas aktualizāciju, izmantojot WEB grafisko redaktoru, pēc nepieciešamības rediģējot, dzēšot vai zīmējot jaunus objektus.

Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi atis@vzd.gov.lv, VZD vienas darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs septiņu darba dienu laikā vai arī jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

Aicinām iepazīties ar FTP līguma paraugu:

Aicinām iepazīties ar Resursu datnes formāta datu līguma paraugu:

Aicinām iepazīties ar Resursu datnes formāta ar datu pielāgošanu līguma paraugu:

Aicinām iepazīties ar WEB līguma paraugu

Aicinām iepazīties ar WEB2 līguma paraugu