Lai iesniegtu datus ATIS, datu sniedzējam ir jāiepazīstas ar “Noteikumiem par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” un jāidentificē objekti atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

Kad iesniedzamie objekti ir atpazīti, jāpārbauda vai iesniedzamie dati atbilst trim pamatprasībām:

  1. tie ir vektordati elektroniskā veidā;
  2. tiem ir definēta koordinātu sistēma LKS-92 TM (EPSG:3059);
  3. tiem ir pievienots ATIS kods.

Datus ATIS iespējams iesniegt trīs veidos

  1. izmantojot WEB saskarni Kadastrs.lv;
  2. novietojot datnes uz Dienesta FTP (datņu pārsūtīšanas protokola) servera;
  3. vienojoties par specializētu datu padošanas risinājumu.

Datu sniedzējam jāsazinās ar Dienestu un, iespējams, būs jāiesniedz datu paraugs, lai Dienests varētu izanalizēt datus. Paralēli datu sniedzējam jāaizpilda pieteikums datu pirmreizējai iesniegšanai ATIS.

Aizpildīto pieteikumu var nosūtīt:

  • uz e-pastu: atis@vzd.gov.lv;
  • pa pastu uz adresi: Kārļa Mīlenbaha ielā 14, Rīga, LV-1050, Latvija.

Ja pieteikums aizpildīts, izmantojot Dienesta veidlapu, un iesniedz uzņēmuma pilnvarotā persona, tad nepieciešams pievienot pilnvaru.

Atkarībā no datu apjoma, veida, struktūras, aktualizēšanas biežuma un datu sniedzēja vēlmēm tiks noteikts piemērotākais datu iesniegšanas veids, ja datus plānots nodot datņu veidā, to izveidei atbilstoši ATIS prasībām ieteicams izmantot ATIS izstrādātās resursu datnes.

Kad Dienests būs saņēmis datus kopā ar brīvas formas pieteikumu, Dienests informēs datu iesniedzēju par to, vai dati tiks pieņemti, vai tie jāpielāgo atbilstoši ATIS prasībām, vai arī tiks atteikta datu pieņemšana, ja dati neatbildīs trim pamatprasībām.

Sadarbības līgumu veidi

FTP līgums

FTP līgums ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā esošā objektu datu kopa ir strukturēta tā, ka datus iespējams pielāgot ATIS prasībām automātiski. Šādam gadījumam Dienesta izstrādā speciālu datu apstrādes un transformācijas rīku, kuru saskaņo ar datu sniedzēju. Datu iesniegšana un aktualizācija tiek veikta, datu sniedzējam pieslēdzoties Dienesta FTP serverim un novietojot datus. Dati tiek automātiski apstrādāti ar izveidoto datu transformācijas rīku un augšuplādēti ATIS.

Vienlaikus datu sniedzējam tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, kurš nodrošina iespēju sekot datu reģistrācijas procesam.

Aicinām iepazīties ar FTP līguma paraugu:

Resursu datnes formāta datu līgums

Resursu datnes formāta datu līgums ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuri savā pārziņā esošo objektu datus paredz iesniegt ATIS resursu datnes formātā. Noslēdzot sadarbības līgumu, datu sniedzējam tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, kurš nodrošina iespēju sekot datu reģistrācijas procesam.

Datu sniedzējs veic datu iesniegšanu un reģistrēto datu aktualizāciju, izmantojot portāla Kadastrs.lv ATIS datu sniedzēja juridisko kontu un portāla Kadastrs.lv datnes ielādes funkcionalitāti.

Aicinām iepazīties ar Resursu datnes formāta datu līguma paraugu:

Resursu datnes formāta līgums ar datu pielāgošanu

Resursu datnes formāta līgums ar datu pielāgošanu ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā nav pietiekamu resursu visas datu kopas sagatavošanai atbilstoši ATIS resursu datnes prasībām, bet ir nepieciešamā programmatūra resursu datnes izmantošanai un aktualizēšanai.

Pamatojoties uz līgumu, datu sniedzēja pirmreizēji iesniegto un pamatprasībām atbilstošo datu pielāgošanu ATIS veic Dienesta darbinieki. Datu sniedzēja izvēlētajā resursu datnes formātā sagatavotie dati tiek nodoti datu sniedzējam datu kopas uzturēšanai un aktualizācijai.

Datu sniedzējs veic datu iesniegšanu un reģistrēto datu aktualizāciju, izmantojot datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv ATIS datu sniedzēja juridisko kontu un portāla Kadastrs.lv datnes ielādes funkcionalitāti.

Aicinām iepazīties ar Resursu datnes formāta ar datu pielāgošanu līguma paraugu:

WEB līgums

WEB līgums ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā nav vektordatu programmas, kā arī datu sniedzēja pārziņā esošo ATIS objektu skaits un to mainība ir neliela. Tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv un pēc autorizēšanās, datu sniedzējam tiek nodrošināta iespēja veikt ATIS prasībām atbilstošu datu sagatavošanu un iesniegšanu, izmantojot portāla Kadastrs.lv WEB grafisko redaktoru.

ATIS reģistrētas datu kopas aktualizāciju datu sniedzējs veic, izmantojot portāla Kadastrs.lv ATIS datu sniedzēja kontu un WEB grafisko redaktoru, pēc nepieciešamības rediģējot, dzēšot vai zīmējot jaunus objektus.

Aicinām iepazīties ar WEB līguma paraugu

WEB2 līgums

WEB2 līgums (ar pirmreizējo datu pielāgošanu) ir piemērots tiem datu sniedzējiem, kuru rīcībā esošo ATIS objektu mainība ir neliela. Pamatojoties uz līgumu, datu sniedzēja pirmreizēji iesniegto un pamatprasībām atbilstošo datu pielāgošanu ATIS veic Dienesta darbinieki. Pēc datu sniedzēja saskaņojuma, šie dati tiek reģistrēti ATIS.

Vienlaikus tiek izveidots ATIS datu sniedzēja juridiskās personas konts datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv kurā pēc autorizēšanās datu sniedzējam tiek nodrošināta iespēja veikt savas ATIS reģistrētas datu kopas aktualizāciju, izmantojot WEB grafisko redaktoru, pēc nepieciešamības rediģējot, dzēšot vai zīmējot jaunus objektus.

Aicinām iepazīties ar WEB2 līguma paraugu

WEB līgums fiziskai personai

Šis līgums ir piemērots fiziskai personai, kuras īpašumā (valdījumā) ir objekti, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka aizsargjoslu, un dati par apgrūtinātajām teritorijām, kurus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. panta astotajai daļai objekta īpašnieks vai valdītājs sniedz Valsts zemes dienestam iekļaušanai ATIS.

Pēc līguma noslēgšanas, Dienests izveido ATIS datu sniedzēja fiziskas personas kontu datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.  Pēc autentificēšanās portālā  Kadastrs.lv,  datu sniedzējam tiek nodrošināta iespēja veikt ATIS prasībām atbilstošu datu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī turpmāko datu aktualizāciju, nepieciešamības  gadījumā rediģējot, dzēšot vai zīmējot jaunus objektus WEB grafisko redaktoru.

Aicinām iepazīties ar WEB līgumu fiziskai personai.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar:

Saņemot Jūsu elektroniskā pasta vēstuli Dienests vienas darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs septiņu darba dienu laikā vai arī jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.