Viens no VZD uzdevumiem ir zemes kadastrālās uzmērīšanas metodiskā vadība, t.i., palīdzēt mērniekiem risināt dažādas situācijas, piemērojot normatīvo aktu regulējumu.

Zemes kadastrālā uzmērīšana ir zemes vienības tiesisko apvidus robežu noteikšana, ierīkošana un uzmērīšana.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu drīkst veikt tikai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos sertificēti mērnieki.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dati tiek reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā, kas nodrošina vienotu uzskaiti par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām.