No 2012. gada 1. janvāra saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 22. panta pirmo daļu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 18. panta pirmo daļu lēmumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu pieņem un zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem organizē Dienests.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic:

  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940. gada 21. jūlijam;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ;
  • visu iepriekš minēto personu mantiniekiem - laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem.

Kārtību, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, nosaka Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 60 „Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem”.

Katru gadu veicamais zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu apjoms ir atkarīgs no valsts piešķirtā finansējuma, kas tiek sadalīts proporcionāli saraksta katrā administratīvajā teritorijā (uz 2009. gada 2. janvāri) iekļauto zemes vienību skaitam.

Uzmēramo un izslēgto zemes vienību saraksti pieejami:

Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas Dienestā jāpieprasa lēmuma par īpašuma tiesību atjaunošanu sagatavošana.  Lēmumu sagatavošana, izņemot gadījumus, kad atzinumu par īpašuma tiesībām pieņēmusi Centrālā zemes komisija, ir maksas pakalpojums.

Plašāka informācija par lēmuma sagatavošanu pieejama:

Saņemot lēmumu jāvēršas attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā īpašuma tiesību uz zemi pirmreizējai nostiprināšanai zemesgrāmatā.