Izpildmērījuma plāna noformēšanas prasības

Slānis

Saskaņā ar Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 57.3 punktu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas vai inženierbūves reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā no izpildmērījuma plāna, izpildmērījuma plānā papildus norāda būves kontūru (noslēgtu nepārtrauktu līniju), atbilstoši kurai identificējama Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamā vai aktualizējamā būve ar Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 1. pielikuma 27.6. rindā norādīto slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#

Ja izpildmērījumā nav slānis “RAMI_IZPM_BUVE_####_#”, tad izpildmērījums nav derīgs būves kadastra datu reģistrācijai no izpildmērījuma. Konstatējot šādu iesniegtā izpildmērījuma nepilnību Dienests neveic tā tālāku izvērtēšanu.

Attēlos (zemāk) ir piemērs izpildmērījuma plānam, kurā  pieslēgti (ir redzami) visi slāņi, un blakus izpildmērījuma plāns, kurā  redz tikai slāni RAMI_IZPM_BUVE_####_#”.

Ceļa attēlojums

Visi slani atslegti

Kontūra

Ēkas gadījumā – kontūra ir ēkas apbūves laukums, kas nosakāms atbilstoši būvju kadastrālās uzmērīšanas jomas normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumi Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”). Ēkas iekšējā uzmērīšana nav jāveic.

Inženierbūves gadījumā tā ir kontūra, no kuras iegūti un izpildmērījumā (teksta formāta veidā – tabulā) norādīti attiecīgie inženierbūves apjoma rādītāji. Apjoma rādītāji, kas jānorāda izpildmērījumā, inženierbūvēm atšķiras atkarībā no būves veida. Katram būves veidam attiecīgie apjoma rādītāji ir noteikti Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 5. pielikumā. 

Izpildmērījuma plānā norāda visas inženierbūves vai visas pirmās grupas ēkas kontūras, un to dara neatkarīgi no paveikto būvdarbu apjoma konkrētajā būvē.

Inženierbūves un pirmās grupas ēkas kontūrai jābūt noslēgtai kā vienam elementam.  Noslēgtas kontūras (laukuma) attēlošanas nosacījums neattiecās uz inženierbūvēm, kas neveido laukumu, piemēram, elektropārvades būvēm, par kurām izpildmērījumā jābūt informācijai par tās garumu (līniju).

Apjoma rādītāji

Katrai inženierbūvei atkarībā no būves veida norāda visus Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 5. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus.

Ja inženierbūvei ir vairākas daļas (divas, trīs, četras utt.), tad kontūru un apjoma rādītājus norāda par katru inženierbūves daļu. Inženierbūves daļu numerāciju veic pats mērnieks, piešķirot daļas numuru, piemēram,  0001, 0002, 0003. Numerācijas mērķis – nodrošināt iespēju identificēt to, uz kuru kontūru attiecās tabulā norādītie inženierbūves daļas apjoma rādītāji

Katrai ēkai norāda šādus apjoma rādītājus: apbūves laukums, būvtilpums, augstums. 

Būves dalīšana vairākās būvēs pa administratīvo robežu

Ja lineāra inženierbūve, izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu, izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvās teritorijas robežu sadala atsevišķās inženierbūvēs. Kontūru un apjoma rādītājus katrai inženierbūvei norāda atsevišķi (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 57.3 un Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu  35.2. apakšpunkts).

Ar administratīvajām teritorijām saprotams dalījums pa novadiem, taču, Dienests neiebildīs, ja izpildmērījumā būve būs dalīta arī pa pagastu robežām. 

Būvi dala vairākās būvēs neatkarīgi no tā, kā administratīvā robeža šķeļ būvi un tās kontūru.

Apjoma rādītāju norādīšana izpildmērījumā – tabulā

Obligātie datu lauki:

 1. Kadastra apzīmējums*;
 2. Apjoma rādītāji:
  1. apjoma rādītāja veids;
  2. apjoma rādītāja apjoms;
  3. apjoma rādītāja mērvienība;
 3. Inženierbūves tips
 4. Inženierbūves daļas numurs, ja inženierbūve tik dalīta vairākās būves daļās;
 5. Nosaukums (iegūst no būvniecības dokumentācijas).

*Ja būve tiek dalīta vairākās būvēs (būvi šķeļ administratīvā robeža), tad veic jauno būvju pirmsreģistrēšanu un apjoma rādītāju tabulā norāda kadastra apzīmējumu, kas piešķirts pēc būves sadalīšanas. Papildus izpildmērījumā iekļauj kadastra apzīmējumu pārejas tabulu, kurā norāda kadastra apzīmējumu pirms sadales (kāds ir būvniecības dokumentācijā) un kadastra apzīmējumus pēc būves sadalīšanas vairākās būvēs, to dalot pa administratīvo robežu.

Ēkai būvtilpumu var nenorādīt, ja visa ēka ir ar nojumes konstruktīvo risinājumu.

Inženierbūves tipu izpildmērījumā norāda vienmēr – gan tad, ja inženierbūvei ir viena daļa, kā arī tad, ja inženierbūvei ir vairākas daļas un visām ir viens un tas pats tips. Pietiek ar norādi uz inženierbūves tipa kodu. Tipa nosaukuma norādīšana izpildmērījumā nav obligāta, jo tas izriet no būvju klasifikācijas noteikumiem. Savukārt būves galveno lietošanas veidu nav nepieciešams norādīt izpildmērījumā. Tas attiecināms uz būves nosaukumu. Šo informāciju Dienests iegūst no akta par pieņemšanu ekspluatācijā, tādēļ, ja izpildmērījumā šī informācija tomēr tiek norādīta, tad tai ir informatīvs raksturs.

Apjoma rādītāju apstrāde pirms to norādīšanas tabulā:

Inženierbūvei

 1. laukumu nosaka ar noteiktību 0,1 m2 (veic noapaļošanu līdz vienam ciparam aiz komata);
 2. attālumu (garumu, platumu, augstumu) nosaka ar noteiktību 0,01m (izsaka metros un veic noapaļošanu līdz diviem cipariem aiz komata);
 3. tilpumu (būvtilpumu, ietilpību) nosaka ar noteiktību 1 m3 (veic noapaļošanu līdz veselam skaitlim);
 4. diametru nosaka ar noteiktību 10mm (izsaka milimetros un, ja nepieciešams, veic noapaļošanu līdz diviem cipariem pirms komata).

Ēkai:

 1. apbūves laukumu nosaka ar noteiktību 0,1 m2 (veic noapaļošanu līdz vienam ciparam aiz komata);
 2. būvtilpumu nosaka ar noteiktību 1 m3 (veic noapaļošanu līdz veselam skaitlim);
 3. augstumu nosaka ar noteiktību 0,01m (izsaka metros un veic noapaļošanu līdz diviem cipariem aiz komata).

Piemēri

Ēku apjoma rādītāju tabulas piemērs

Ēku datu eksplikācija reģistrēšanai Kadastrā

Kadastra apzīmējums Nosaukums Apjoma rādītaji
1234 123 1234 001 Siltumnīca Apbūves laukums 28.8 m2
Būvtilpums 66 m3
Augstums 2.80 m
1234 123 1234 002 Garāža Apbūves laukums 20 m2
Būvtilpums 80 m3
Augstums 3.5 m
1234 123 1234 003 Transformators Apbūves laukums 10 m2
Būvtilpums 20 m3
Augstums 2 m
1234 123 1234 004 Nojume Apbūves laukums 15 m2
Augstums 4 m
1234 123 1234 005 Tirgus nojume Apbūves laukums 15 m2
Augstums 4 m

Inženierbūvju apjoma rādītāju tabulas piemērs

Inženierbūvju datu eksplikācija reģistrēšanai Kadastrā

Kadastra apzīmējums Nosaukums Tips Daļas Nr. Apjoma rādītāji
1234 123 1234 006 Ceļš
“Zaķi- Bebri”
21120101 0001 Laukums 100.0 m2
Garums 66 m
Platums 2.80 m
21120101 0002 Laukums 24.8 m2
Garums 66 m
Platums 2.80 m
21120102 0003 Laukums 50 m2
Garums 25 m
Platums 2.80 m
1234 123 1234 007 Dzelzceļš 21210101   Garums 10 m
1234 123 1234 008 Tilts 21410101   Laukums 100 m2
  Garums 10 m
  Augstums 3 m
1234 123 1234 009 Ūdensvads 22220301   Garums 49.99 m
  Diametrs 350 mm
1234 123 1234 011 Gāzesvads 22110201   Garums 50.51 m
  Diametrs 300 mm
1234 123 1234 012 Gāzesvads 22110201   Garums 50.51 m
  Diametrs 300 mm
1234 123 1234 014 Pievadceļš 21120102   Laukums 66 m2
  Garums 2.80 m
  Platums 100 m
1234 123 1234 015 Pievadceļš 21120102   Laukums 66 m2
  Garums 2.80 m
  Platums 4 m

Būvju apjoma rādītāju tabulas piemērs

Būvju datu eksplikācija reģistrēšanai Kadastrā

Kadastra apzīmējums Nosaukums Tips Apjoma rādītāji Daļas Nr.
1234 123 1234 006 Ceļš
“Zaķi-
Bebri”
21120101 Laukums 100.0 m2 0001
Garums 66 m 0001
Platums 2.80 m 0001
21120101 Laukums 24.8 m2 0002
Garums 66 m 0002
Platums 2.80 m 0002
21120102 Laukums 50 m2 0003
Garums 25 m 0003
Platums 2.80 m 0003
1234 123 1234 007 Dzelzceļš 21210101 Garums 10 m  
1234 123 1234 008 Tilts 21410101 Laukums 100 m2  
Garums 10 m  
Augstums 3 m  
1234 123 1234 009 Ūdensvads 22220301 Garums 49.99 m  
Diametrs 350 mm  
1234 123 1234 011 Gāzesvads 21120101 Garums 50.51 m  
Diametrs 300 mm  
1234 123 1234 012 Gāzesvads 21120101 Garums 50.51 m  
Diametrs 300 mm  
1234 123 1234 014 Pievadceļš 21120102 Laukums 100 m2  
Garums 66 m  
Platums 2.80 m  
1234 123 1234 015 Pievadceļš 21120102 Laukums 100 m2  
Garums 66 m  
Platums 2.80 m  
1234 123 1234 001 Siltumnīca 12740203 Apbūves laukums 24.8 m2  
Būvtilpums 66 m3  
Augstums 2.80 m  
1234 123 1234 002 Garāža 12740202 Apbūves laukums 20 m2  
Būvtilpums 80 m3  
Augstums 3.5 m  
1234 123 1234 003 Transformators 12510107 Apbūves laukums 10 m2  
Būvtilpums 20 m3  
Augstums 2 m  
1234 123 1234 004 Nojume 12740205 Apbūves laukums 15 m2  
Augstums 4 m  
1234 123 1234 005 Tirgus nojume 12300102 Apbūves laukums 15 m2  
Augstums 4 m  

Kadastra apzīmējumu pārejas tabulas piemērs

Kadastra apzmējumu pārejas tabula

Kadastra apzīmējums PIRMS sadales Kadastra apzīmējums PĒC sadales
1234 123 1234 010 1234 123 1234 011
1234 123 1234 012
1234 123 1234 013 1234 123 1234 014
1234 123 1234 015

Ja būvi dala vairākās būvēs, netiek “paturēts” kadastra apzīmējums, kas tika izmantots līdz sadalei. Iepriekš izmantoto kadastra apzīmējumu (līdz sadalei) nepiemēro nevienai būves daļai. Apzīmējumu “nemanto”.

Aicinām iepazīties ar:

Aicinām iepazīties ar biežāk sastopamajām kļūdām izpildmērījuma plāna noformēšānā:

Vektordatņu piemēri

Aicinām iepazīties ar izpildmērījuma plānu piemēriem ar inženierbūves kontūru specifikācijas slānī “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” un norādāmiem apjoma rādītājiem tabulas veidā. Kontūru var redzēt atslēdzot slāņus, izņemot slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#