Aptaujas dati par Kadastra informācijas datiem un tās lietošanu

Laika periodā no 2023. gada 8. augusta līdz 4. septembrim Valsts zemes dienests ar aptaujas anketas starpniecību noskaidroja savu klientu viedokli par Kadastra informāciju un tās lietošanas mērķiem pēdējo divu gadu laikā.

Aptaujā kopumā piedalījās 447 respondenti, viedokli par Kadastra informāciju un tās izmantošanu sniedza 391 respondents.

Valsts zemes dienesta uzturētos Kadastra informācijas sistēmas datus  pārsvarā izmanto valsts un pašvaldību iestādes. No visiem respondentiem tie bija 69% un sniedza viedokli, ka sistēmas datus izmanto, lai izskatītu privātpersonu iesniegumus, veiktu pārbaudes apvidū, izskatītu administratīvā procesa lietas, sniegtu pakalpojumus, sazinātos ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, kā arī citiem savā darbā izvirzītiem mērķiem.

Aptaujā piedalījās arī fiziskas un juridiskas personas, kas ir nodarbināti privātajās nozarēs, kā arī reglamentētās profesijās. Šo nozaru pārstāvji norādīja, ka Kadastra informācijas datus pārsvarā izmanto mērniecībai, ģeodēzijai, topogrāfijai, privātām vajadzībām, nekustamo īpašumu apsaimniekošanai, pārvaldīšanai, attīstīšanai un vērtēšanai, kā arī citiem mērķiem.

Aptaujā aicinājām respondentus par katru izmantoto datu mērķi norādīt to informāciju, kas ir būtiska izvirzīto mērķu un vajadzību sasniegšanā.

Iegūtie rezultāti apliecina, ka mūsu klientiem un sadarbības partneriem Kadastra informācija ir ļoti nepieciešama, jo bez tās nav iespējams sasniegt mērķus vai tā būtiski atvieglo šo mērķu un vajadzību sasniegšanu. Pavisam neliels ir to klientu skaits, kam šī informācija nav svarīga mērķu un vajadzību sasniegšanai, bet to izmanto tikai informatīvos nolūkos.

Gandrīz 70% no respondentiem norādīja, ka Kadastra informāciju izmanto katru dienu/gandrīz katru dienu vai dažas reizes nedēļā. Visērtākais kanāls informācijas saņemšanai ir portāls Kadastrs.lv, ko izmanto 82% no respondentiem. Tiem seko speciālie datu izplatīšanas risinājumi (piemēram, tīmekļa pakalpes, Valsts informācijas sistēmu savietotāja risinājumi u.tml.), ko izmanto 27% no respondentiem, un Latvijas Atvērto datu portāls, ko izmanto gandrīz 25% no respondentiem.

Respondenti sniedza arī ļoti vērtīgus viedokļus par to, kā uzlabot Kadastra un Valsts zemes dienesta darbību un par to ir saņemti 166 viedokļi. Kā arī to, kādus datus Kadastrā ir nepieciešams vēl uzkrāt papildus. Saņēmām vairāk kā 56 viedokļus.

Patiecamies visiem respondentiem par iesaisti un atsaucību! Aptaujā iegūtos datus izmantosim turpmākai Kadastra un mūsu darbības pilnveidei!