Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – ATIS) darbību valstī regulē Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums (turpmāk - ATIS likums) un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

ATIS likums paredz, ka ATIS  tiek iekļauti dati par apgrūtinātajām teritorijām, kurās ar likumu noteikti īpašuma lietošanas aprobežojumi.

ATIS likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām, piemēram, aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas un kultūrvēsturiskām teritorijām, kā arī objektiem, kam Aizsargjoslu likumā nosaka aizsargjoslas. Tādejādi informācija par teritorijām ar lietošanas tiesību aprobežojumiem ir pieejama vienā informācijas sistēmā.

ATIS iekļaujamo datu sniedzējs ir objekta īpašnieks vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu.

ATIS tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros.