Izpildmērījuma plāna vektordatne ir jāiesniedz elektroniskā formā DGN vai DGW formātā, tai ir jābūt parakstītai ar izpildmērījuma izstrādātāja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu EDOC datņu formātā.

Normatīvi, kuri nosaka izpildmērījuma plāna iesniegšanas formu: