Šajā paziņojumā aprakstīts, kā Dienestā tiek veikta personas datu apstrāde. Mēs pieņemam, ka Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši personas datu apstrādi.

Dienests atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. pantam apstrādā Jūsu personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiesisko interešu realizācijai, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Dienests personas datus apstrādā, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Dienests izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Tādējādi mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām.

VZD rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

 • Vārds un uzvārds, personas kods (ja nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), kā arī vispārīga kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • Balss ieraksti, kas tiek veikti, sazinoties ar Dienestu;
 • Drošības pasākumu nodrošināšanai ēku kompleksā tiek veikta video novērošana.
 • Dienesta pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem.
 • Tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.
 • Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti.
 • Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem atbilstoši darboties saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Ja apmeklējat VZD, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš informēt.

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības Jūs varat realizēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Dienestam:

 • nosūtot pa pastu vai personīgi Puškina iela 14, Rīgā, LV-1050;
 • nosūtot elektroniska dokumenta veidā (t.i., pašrocīgi parakstītu) uz elektroniskā pasta adresi pasts@vzd.gov.lv vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana".

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas  tiesības  savu personas datu apstrādē:

 1. piekļuves tiesības –datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;
 2. tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga,  viņam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis to izlabo;
 3. iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm–- datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz pārziņa likumīgajām interesēm, izņemot  gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu apstrādi;
 4. dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;
 5. apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka  datu apstrādes  apjomu;
 6. datu pārnese –- datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kas pārzinim sniegti ar datu subjekta, piekrišanu, uz līguma pamata, vai ja datu apstrāde tiek veikta automatizēti. Dotās tiesības datu subjekts nevar izmantot, ja pārzinis veic apstrādi izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam.

Datu glabāšanas laiks:

 1. dati, kuru apstrāde nepieciešama, lai pildītu valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus un atsevišķus Ministru kabineta dotos uzdevumus, un kuri atrodas dokumentos ar arhīvisku vērtību un glabājami sabiedrības interesēs, tiek glabāti bez termiņa ierobežojuma un tiek nodoti Latvijas Valsts arhīvam pastāvīgai glabāšanai kā datu pārzinim atbilstoši Arhīvu likuma regulējumam.
 2. pārējie dati tiek glabāti:
  1. kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;
  2. kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmas intereses;
  3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana (attiecināms uz Pārziņa amatu pretendentiem).
 3. beidzoties kādam no 2. punktā minētajiem termiņiem, visi dati, izņemot 2.1. punktā noteiktos, tiek dzēsti vai anonimizēti, atbilstoši Pārziņa noteiktajai kārtībai.

Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:

 1. Pārzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpildītu darba uzdevumus, var kopīgot datu subjekta datus Eiropas Savienības un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) valstīs;
 2. Pārzinis, nodrošinot īpašu datu aizsardzību, kā to prasa VDAR regulējums, var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskajām organizācijām, ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi un pārziņa darbu;
 3. Pārzinis, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta datus ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm,  tiesu vai citām institūcijām;
 4. Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.

Saziņa

Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar Pārzini:

Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot  vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnē.

Saziņai  ar Dienesta fizisko personu datu aizsardzības speciālistu lūdzam izmantot e-pasta adresi: personasdati@vzd.gov.lv

Vispārīgā datu aizsardzības regula: Mīti un patiesība

Aicinām iepazīties ar Datu valsts inspekcijas sagatavoto skaidrojumu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu.