Par papildus dokumentu izvērtēšanu pēc zemesgrāmatas atteikuma integrētās procedūras “zemes vienības sadale/apvienošana” gadījumos

Informējam, ka gadījumos, kad zemesgrāmatu tiesnesis sagatavojis lēmumu par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības (turpmāk – Zemesgrāmatas atteikums), VZD uz vienu mēnesi aptur konkrētā pasūtījuma izpildi, bet ZKU e-lietu un papīra dokumentus mērniekam atpakaļ neizsniedz.

Mērniekam viena mēneša laikā pēc VZD paziņojuma par Zemesgrāmatas atteikumu ievietošanas portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” VZD jāiesniedz tikai tie dokumenti, kuru neesība vai nekorekts noformējums bija šķērslis nostiprinājuma lūguma izpildei. Vienlaikus ar minētajiem dokumentiem jāiesniedz jauns zemes īpašnieka iesniegums papīra formā vai elektroniskā formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts gan VZD, gan atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai (skatīt informāciju par iesnieguma noformēšanu). Minētos dokumentus jāiesniedz VZD klientu apkalpošanas centrā vai portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”  pie konkrētā pasūtījuma.

VZD atkārtoti neizvērtē ZKU e-lietas tehniskos datus, bet izvērtē tikai no jauna pasūtījumam pievienotos dokumentus. Tā kā ZKU e-lieta netiek atkārtoti vērtēta, tad par no jauna iesniegto dokumentu izvērtēšanu papildus zemes vienības reģistrācijas maksai piemēro samaksu saskaņā ar Cenrāža pielikuma 38.punktu “Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem” - 9,25 EUR par no jauna iesniegto dokumentu izvērtēšanu.

Ja mērniekam iesniedzami gan papīra, gan elektroniskie dokumenti, jānodrošina, ka tie VZD tiek iesniegti vienā dienā.

Ja viena mēneša laikā netiks iesniegti trūkstošie vai atkārtoti jau atbilstoši noformēti dokumenti, konkrētais pasūtījums VZD tiks pārtraukts un zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas papīra dokumenti tiks izsniegti atpakaļ mērniekam.

Ja konkrētais pasūtījums VZD būs pārtraukts, bet saistībā ar to pašu zemes vienību sadali / apvienošanu atkārtoti VZD tiks iesniegta ZKU e-lieta, tad VZD tiks formēts jauns pasūtījums un saskaņā ar Cenrāža pielikuma 6.1.apakšpunktu tiks piemērota maksa – 30.00 EUR par katru Kadastrā reģistrējamo objektu.