Par papildus dokumentu izvērtēšanu pēc zemesgrāmatas atteikuma integrētās procedūras “zemes vienības sadale/apvienošana” gadījumos

(attiecas uz pakalpojumiem, kas reģistrēti sākot no 2016. gada 22. aprīļa)

Informējam, ka gadījumos, kad zemesgrāmatu tiesnesis sagatavojis lēmumu par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības (turpmāk – Zemesgrāmatas atteikums), VZD uz vienu mēnesi aptur konkrētā pasūtījuma izpildi un zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu mērniekam atpakaļ neizsniedz.

Mērniekam viena mēneša laikā pēc VZD paziņojuma par Zemesgrāmatas atteikumu ievietošanas “Mans konts” portālā Kadastrs.lv  VZD jāiesniedz tikai tie dokumenti, kuru neesība vai nekorekts noformējums bija šķērslis nostiprinājuma lūguma izpildei. Vienlaikus ar minētajiem dokumentiem jāiesniedz jauns notariāli vai bāriņtiesā apliecināts vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu zemes īpašnieka iesniegumu, kas adresēts gan VZD, gan zatbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai (sk. informāciju par iesnieguma noformēšanu) Minētos dokumentus jāiesniedz VZD klientu apkalpošanas centrā vai savā “Mans konts” portālā Kadastrs.lv pie konkrētā pasūtījuma.

VZD atkārtoti neizvērtē zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas tehniskos datus, bet izvērtē tikai no jauna pasūtījumam pievienotos dokumentus. Tā kā zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta netiek atkārtoti vērtēta, tad par no jauna iesniegto dokumentu izvērtēšanu papildus zemes vienības reģistrācijas maksai piemēro samaksu saskaņā ar Cenrāža pielikuma 38. punktu “Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem” - 9,25 EUR par no jauna iesniegto dokumentu izvērtēšanu.

Ja mērniekam iesniedzami gan papīra, gan elektroniskie dokumenti, jānodrošina, ka tie VZD tiek iesniegti vienā dienā.

Ja viena mēneša laikā netiks iesniegti trūkstošie vai atkārtoti jau atbilstoši noformēti dokumenti, konkrētais pasūtījums VZD tiks noslēgts un zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas papīra dokumenti tiks izsniegti atpakaļ mērniekam.

Ja konkrētais pasūtījums VZD būs noslēgts, bet saistībā ar to pašu zemes vienību sadali / apvienošanu atkārtoti VZD tiks iesniegta zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta, tad VZD tiks formēts jauns pasūtījums un saskaņā ar Cenrāža pielikuma 6.1. apakšpunktu tiks piemērota maksa – 30.00 EUR par katru Kadastrā reģistrējamo objektu.