Ziņas
attēls

Kā ik gadu, arī 2020.gada 1.janvārī Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā ir pārrēķinājis visu kadastra objektu kadastrālās vērtības 2020. gadam.

Kadastrālās vērtības ir publicētas portālā www.kadastrs.lv, kur tās var uzzināt, meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma.

2020. gadā kadastrālās vērtības pamatā nemainīsies, jo kadastrālo vērtību bāze ir  “iesaldēta” vēl divus gadus – līdz 2022. gadam. Kadastrālo vērtību aprēķinā šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, izmantos 2016. gada kadastrālo vērtību bāzi. To nosaka Saeimā 2019. gada 24. oktobrī  pieņemtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā,

Tāpat grozījumi paredz vēl divus gadus samazināt kadastrālo vērtību dzīvojamās apbūves zemei ar kultūrvēsturiskajiem apgrūtinājumiem. Līdz ar to arī 2020. gadā, tāpat kā 2019. gadā dzīvojamās apbūves zemei, kurai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts kultūras pieminekļa apgrūtinājums, saglabāsies kadastrālās vērtības samazinājums 30% apmērā jeb vērtības aprēķinā turpinās piemērot vērtību samazinošo koeficientu 0,7.

Atgādinām, ka 2020. gada kadastrālo vērtību bāze ir “iesaldēta”. Tāpēc  kadastrālās vērtības var  būt mainījušās tikai tādos gadījumos, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos. Piemēram, zemei pašvaldība mainījusi lietošanas mērķi, vai kadastrālās uzmērīšanas rezultātā mainījušies apgrūtinājumi, vai pēc meža inventarizācijas noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi utml. Savukārt, būvēm vērtība var būt mainījusies, piemēram, ja ēkai mainīts lietošanas veids – dzīvojamās telpas pārveidotas par biroja telpām vai otrādi, ja precizēts ēkas fiziskais nolietojums, ja mainīti apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījusies ēkas kopplatība utml

Minētās kadastra objektu datu izmaiņas, kas izraisījušas kadastrālās vērtības izmaiņas 2020.gadā kopumā skar ~10 887 būves  un ~ 29 424 zemes vienības.

2020. gadam kadastrālās vērtības ir pārrēķinātas, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 38 punktu. Tas nosaka, ka 2020. gada un 2021. gada kadastrālo vērtību aprēķinam piemēro kadastrālo vērtību bāzi, kas noteikta Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam", un piemēro kadastrālo vērtību aprēķināšanas kārtību, kas noteikta Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi".