Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz:

Atbildi uz e-pasta vēstuli VZD sniegs 5 darba dienu laikā, atsevišķos gadījumos 1  vai 2 darba dienas laikā (piemēram, par norēķiniem ar VZD vai pasūtījumu izpildi, vai portāla Kadastrs.lv lietojamību) vai arī Jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

Iesniegumu par reģionālās nodaļas atteikuma lēmumu/faktisko rīcību, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, mērniekiem jāsūta uz atbilstošās reģionālās pārvaldes elektroniskā pasta adresi .

  1. ja mērnieka iesniegums nebūs pamatots, VZD uz to sniegs atbildi Iesniegumu likuma ietvaros, sniedzot skaidrojumu par reģionālās nodaļas atteikuma lēmumā norādīto pamatojumu;
  2. ja mērnieka iesniegums būs daļēji (lemjošās daļas daļa) vai pilnībā pamatots, reģionālā nodaļa pati lems par sava izdotā lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļā. Paskaidrojam, ka pēc būtības mērnieka iesniegums ir vien ierosinājums iestādei tās pieņemtā lēmuma pārskatīšanai, bet tas nav uzskatāms par apstrīdējuma iesniegumu Administratīvā procesa likuma kontekstā;
  3. ja reģionālās nodaļas lēmumā konstatēti vairāki datu reģistrācijas vai aktualizācijas atteikuma iemesli, bet mērnieka iesniegumā norādītie iebildumi būs pamatoti tikai attiecībā uz vienu vai vairākiem (bet ne visiem) atteikuma iemesliem, tad VZD atbildes vēstulē informēs mērnieku par to, ka konkrēto atteikuma iemeslu nav nepieciešams novērst. 

Zemes robežu strīdu komisijas lēmuma apstrīdējumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, lūdzu sūtīt uz atbilstošās reģionālās pārvaldes elektroniskā pasta adresi.  Atbilde tiks sniegta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 1 (viena) mēneša laikā.