Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz norādītajām e-pasta adresēm, VZD 1 (vienas) darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs šādos termiņos vai arī jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

 

Jautājuma tēma E-pasta adrese Atbildes sniegšanas termiņš

Ar līgumu saistītie jautājumi un Portāla Kadastrs.lv lietojamība

klienti@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Kadastrā reģistrētie dati, t.sk.tiešsaistē saņemtie no Portāla, un ar tiem saistītās problēmas

kpd@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu personu jautājumi, kas izriet no Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem (zemes robežu apsekošana, atjaunošana, noteikšana un neatbilstību novēršana)

Citu zemes lietojumu attēlošana

kd@vzd.gov.lv  5 darba dienu laikā
Datu reģistrācijas/aktualizācijas  atteikuma lēmuma saturs

[regions]@vzd.gov.lv

 5 darba dienu laikā

Zemes ierīcība

Jautājumi, kas izriet no Zemes ierīcības likuma un uz tā pamata izdotiem noteikumiem

zppd@vzd.gov.lv

 5 darba dienu laikā

Par norēķiniem ar VZD

Maksājumi, rēķinu apmaksa

rekini@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Pasūtījumu izpilde

Pasūtījumu, t.sk. arhīva dokumentu kopiju sagatavošana, kvalitāte

Pasūtījumu izpilde un termiņi

kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Informācijas nosūtīšanai, ja zemes vienībā, par kuru pieprasīti Kadastra dati tomēr netiks veikta mērniecība vai, ja nepamatoti pieprasīta būves, zemes vienības vai zemes vienības daļas pirmsreģistrācija

kadastrs.[birojs]@vzd.gov.lv

Pazīme par uzmērīšanu vai būves, zemes vienības, zemes vienības daļas KA tiks dzēsts 1 darba dienas laikā


Iesniegumu par reģionālās nodaļas atteikuma lēmumu/faktisko rīcību, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, mērniekiem jāsūta uz atbilstošās reģionālās nodaļas elektroniskā pasta adresi . No 2020.gada 1. jūnija:

  1. ja mērnieka iesniegums nebūs pamatots, Dienests uz to sniegs atbildi Iesniegumu likuma ietvaros, sniedzot skaidrojumu par reģionālās nodaļas atteikuma lēmumā norādīto pamatojumu;
  2. ja mērnieka iesniegums būs daļēji (lemjošās daļas daļa) vai pilnībā pamatots, reģionālā nodaļa pati lems par sava izdotā lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļā. Paskaidrojam, ka pēc būtības mērnieka iesniegums ir vien ierosinājums iestādei tās pieņemtā lēmuma pārskatīšanai, bet tas nav uzskatāms par apstrīdējuma iesniegumu Administratīvā procesa likuma kontekstā;
  3. ja reģionālās nodaļas lēmumā konstatēti vairāki datu reģistrācijas vai aktualizācijas atteikuma iemesli, bet mērnieka iesniegumā norādītie iebildumi būs pamatoti tikai attiecībā uz vienu vai vairākiem (bet ne visiem) atteikuma iemesliem, tad Dienests atbildes vēstulē informēs mērnieku par to, ka konkrēto atteikuma iemeslu nav nepieciešams novērst. 

Zemes robežu strīdu komisijas lēmuma apstrīdējumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, lūdzu sūtīt uz atbilstošās reģionālās nodaļas elektroniskā pasta adresi.  Atbilde tiks sniegta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 1 (viena) mēneša laikā.