Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojums nodrošina iespēju portālā Kadastrs.lv  jebkurā diennakts laikā pārlūkot informāciju par jebkuru adresācijas objektu tiešsaistē, ar iespēju informāciju izdrukāt informatīvas izdrukas veidā (bez paraksta).

Portālā Kadastrs.lv pēc adresācijas objekta esošās vai vēsturiskās adreses ir iespēja pārlūkot Adrešu reģistra:

  •  teksta datus – adresācijas objekta kods, adrese un tai atbilstošais kadastra objekts, kā arī adresācijas objekta alternatīvais nosaukums (ja tāds ir);
  •  telpiskos datus – ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas, ciemu un administratīvo teritoriju robežas, kopā ar šādiem VZD rīcībā esošiem telpiskiem datiem publiski pieejamā apjomā: 
    • Kadastra telpiskiem datiem (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
    • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karti (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās).

Minētajām kartēm fonā var pieslēgt ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).

Pakalpojuma saņēmējs, pārlūkojot telpiskos datus, tiem var pievienot savu telpisko datni, kura attēlosies kā papildus kartes slāni.


E-pakalpojuma teksta dati pieejami uzklikšķinot uz saites “Valsts adrešu reģistrs”.

E-pakalpojuma telpiskie dati pieejami sadaļā “Valsts adrešu reģistrs” atrastajam adresācijas objektam aktivizējot saiti “skatīt telpiskos datus” vai atverot pieejamo karšu pārlūku sadaļā “Kartes -> Karšu  pārlūks”.


Portālā publicētos Adrešu reģistra teksta un telpiskos datus aktualizē reizi diennaktī.