2015. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, līdz ar to spēku zaudējuši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas paredzēja, ka Dienests detālplānojuma grafiskajā daļā pārbauda attēloto zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumu un robežu atbilstību aktuālajiem Kadastra datiem, un datu atbilstības gadījumā to saskaņoja, elektroniski parakstot, savukārt neatbilstību konstatēšanas gadījumā to neparakstīja un nosūtīja izstrādātājam.

Līdz ar to kopš 2015. gada 1. maija Dienests neveic detālplānojuma grafiskās daļas saskaņošanu, turklāt kopš 2012. gada 16. oktobra Dienests nesniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par detālplānojuma redakcijām.