2015. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, līdz ar to spēku zaudējuši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas paredzēja, ka VZD detālplānojuma grafiskajā daļā pārbauda attēloto zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumu un robežu atbilstību aktuālajiem Kadastra datiem, un datu atbilstības gadījumā to saskaņoja, elektroniski parakstot, savukārt neatbilstību konstatēšanas gadījumā to neparakstīja un nosūtīja izstrādātājam.

Līdz ar to kopš 2015. gada 1. maija VZD neveic detālplānojuma grafiskās daļas saskaņošanu, turklāt kopš 2012. gada 16. oktobra VZD nesniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par detālplānojuma redakcijām.

VZD turpina izsniegt informāciju detālplānojuma un lokālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma izstrādātājs informāciju detālplānojuma un lokālplānojuma izstrādei:

  1. pieprasa klātienē, ierodoties jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pirms informācijas saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir jāveic rēķina apmaksa par pakalpojumu;
  2. sagatavo, izmantojot portālu Kadastrs.lv, par kura abonēšanu slēdz līgumu  ar VZD.  Šajā gadījumā par saņemtajiem pakalpojumiem VZD piemēro pēcapmaksu.  Maksa par pakalpojumu ir atkarīga no izsniedzamās informācijas apjoma.

Ja detālplānojuma ierosinātājs ir pašvaldība, tad nepieciešamo informāciju detālplānojuma izstrādei VZD sagatavos un izsniegs bez maksas, ja, pieprasot informāciju, tiks uzrādīts dokuments, kas norāda, ka detālplānojuma ierosinātājs ir pašvaldība (pašvaldības lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vai pašvaldības un detālplānojuma izstrādātāja noslēgtais līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu).

Līdz pilnvērtīgai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu aprites uzsākšanai caur Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), VZD teritoriālā struktūrvienība turpina no pašvaldības pieņemt apstiprināta detālplānojuma vai tā grozījumu grafisko daļu. To var iesniegt uz elektroniskā datu nesēja vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi kac.zip@vzd.gov.lv, pievienojot informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, informāciju par detālplānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.