2019. gada 1. decembrī spēkā stājās grozījumi Kadastra likumā, kas nosaka, ka būves kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja inženierbūve vai būvniecības jomā noteiktās pirmās grupas ēka  reģistrēta uz iesniegto izpildmērījumu pamata.

Grozījumi Kadastra likumā paredz, ka iesniegums  VZD par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju  vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) ierosina ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas vai inženierbūves reģistrāciju uz izpildmērījuma datu pamata  esoša nekustamā īpašuma sastāvā.

Ja iepriekšminētās būves nav ierakstāmas esoša nekustamā īpašuma sastāvā vai reģistrāciju ierosina viens no kopīpašniekiem, būves dati uz izpildmērījuma plāna pamata tiek reģistrēti tikai Kadastra informācijas sistēmā.

Lai realizētu Kadastra likumā noteikto pirmās grupas ēku un inženierbūvju reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata, izdarīti grozījumi  Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 263) un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 281), kuros noteiktas papildus prasības izpildmērījumu plānu sagatavošanai.