Līguma sagatavošanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Pieteikumu nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā.

Pēc pieteikuma saņemšanas, līgumu sagatavo 7 darba dienu laikā.

Līgumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Ja līgumu abas puses paraksta elektroniski, tad līguma nosūtīšanai izmanto VZD e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un pieteikumā norādīto klienta e-pasta adresi.

Ja līgumu plānots parakstīt pašrocīgi (papīra formā), tad VZD parakstītus līguma eksemplārus klientam nosūta pa pastu. Pēc līguma parakstīšanas VZD  līguma eksemplāru klients pa pastu vai klātienē (jebkura persona) nogādā  Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā vai uz adresi Puškina ielā 14. Rīgā, LV-1050.

Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Saraksts ir dokuments, kurā ir norādīti visi komersanta pakļautībā strādājošie meža inventarizācijas veicēji, kuri ir iekļauti VMD inventarizācijas veicēju sarakstā, un darbinieki, kuri tiek pilnvaroti sadarbībai ar VZD. Ja līgumu ar VZD slēdz pašnodarbināta persona, Saraksts nav jāiesniedz.

Sarakstu iesniedz vienlaicīgi ar parakstīto Dienesta līguma eksemplāru vai uzreiz pēc līguma spēkā stāšanās. Tikai pēc Saraksta saņemšanas  VZD uzsāk līguma izpildi.

Ja vēlaties veikt izmaiņas Sarakstā:

  • ja persona jāizslēdz no Saraksta, tad nosūta paziņojumu uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv;
  • papildināt Sarakstu ar jaunu personu, iesniedz jaunu Sarakstu, kurā iekļauj tikai jauno darbinieku. Iepriekšējā Sarakstā norādītās personas var turpināt sadarbību.

Persona autentificējas portālā Kadastrs.lv ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem ( internetbanku, eParakstu vai eID).

Ja persona pamatotu iemeslu dēļ nevar autentificēties un līgumā ir paredzēts izsniegt šai personai identifikācijas rekvizītus, VZD 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Līguma spēkā stāšanās, sagatavo Portāla lietotāja identifikācijas rekvizītus – lietotājvārdu un paroli (ja tādi ir paredzēti līgumā), un informē personu par rekvizītu saņemšanu.

Identifikācijas rekvizītus nodod paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotam pārstāvim aizlīmētā aploksnē ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

Lai saņemtu identifikācijas rekvizītus, jāuzrāda pase vai ID karte  un pārstāvību apliecinošs dokuments, ja tas nav pieejams publiskajos reģistros (piemēram, pilnvara).

Lietotājs ir atbildīgs par savu identifikācijas rekvizītu neizpaušanu citām personām.

Ja identifikācijas rekvizīti ir kļuvuši zināmi trešajai personai, nekavējoties informējiet par to VZD uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.

Ja esiet pazaudējis vai aizmirsis paroli, nosūtiet pieprasījumu jaunas paroles piešķiršanai uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.  Pēc pieprasījuma saņemšanas, VZD 1 darba dienas laikā piešķirs jaunu paroli.