Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 562  "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem"

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība"

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"

Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”

Zemes lietojumu / īpašumu robežu ierādīšana / uzmērīšana un Zemes ierīcības projektu (zemes reforma) izstrādāšana

(Instrukcijas,pavēles, rīkojumi, vēstules. Izdotas līdz 2007. gada 1. maijam)