Ievads

Adrešu reģistra pārskata sagatavošanā izmantoti Adrešu reģistra un Kadastra informācijas sistēmas dati, kas uzkrāti līdz 2020. gada 31. decembrim. Adrešu reģistra pārskatu sagatavoja Adrešu reģistra daļa.

Adrešu reģistra pārskats sniedz informāciju par:

 1. reģistrētajiem adresācijas objektiem;
 2. adrešu sadalījumu pa plānošanas reģioniem;
 3. administratīvi teritoriāla iedalījuma vienību robežu grozīšanu;
 4. ciemu robežu izmaiņām;
 5. adrešu datu kārtošanu;
 6. Adrešu reģistra datu izsniegšanu.

Adrešu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumiun Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumu Nr. 971 “Valsts zemes dienesta nolikums” 3.6. apakšpunktu ir VZD.

Adrešu reģistrs nodrošina datorizētu adresācijas objektu uzskaiti teksta un telpisko datu veidā un sistematizēta adrešu saraksta – Adrešu klasifikatora – uzturēšanu, kur katrai adresei ir piešķirts individuāls un nemainīgs kods. Adrešu reģistrā tiek uzkrāta informācija par administratīvajām teritorijām, to teritoriālā iedalījuma vienībām, apdzīvotajām vietām un to robežām, valsts un pašvaldību autoceļiem, ielām, laukumiem un to telpisko novietojumu, ēkām un to atrašanās vietu, kā arī par telpu grupām. Adrešu reģistra datus izmanto gan operatīvie dienesti, gan pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Latvijas pasts, Tet u.c.

Adrešu reģistrs adreses reģistrē pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes vai domes pilnvarotas institūcijas lēmumu.


Šobrīd izdala 10 adresācijas objektu veidus, kurus apstiprina:

 • Ar likumu
  • republikas pilsētas;
  • novadus;
  • novada pilsētas;
  • novada pagastus.
 • Ar pašvaldības domes lēmumu:
  • ciemus;
  • ielas (arī laukumus).
 • Ar pašvaldības domes vai tās pilnvarotās institūcijas lēmumu:
  • viensētas;
  • ēkas;
  • apbūvei paredzētas zemes vienības;
  • telpu grupas (dzīvokļus).

Adrešu reģistrā reģistrētie adresācijas objekti

2020. gada 31. decembrī Adrešu reģistrā bija reģistrēti 1 408 341 adresācijas objekti:

 • 76 pilsētas;
 • 110 novadi;
 • 497 pagasti;
 • 6 293 ciemi;
 • 18 046 ielas;
 • 531 711 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības;
 • 851 608 telpu grupas.

 

 Adrešu reģistrā  no jauna reģistrēto adrešu intensitāte

2020. gadā VZD aktualizēja ziņas par 11 591 adresācijas objektu.


Adrešu sadalījums pa plānošanas reģioniem

Adrešu reģistrā reģistrētie objekti plānošanas reģionos

Plānošanas reģionos reģistrēto Adrešu reģistra objektu skaits:

 • Kurzeme –  110 181;
 • Latgale – 158 904;
 • Rīga – 225 087;
 • Vidzeme – 168 017;
 • Zemgale – 73 623.

 

Adrešu reģistrā reģistrētie objekti republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgu)

Republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgu) reģistrēto  Adrešu reģistra objektu skaits :

 • Daugavpils – 61241;
 • Jelgava – 35 112;
 • Jēkabpils – 16 079;
 • Jūrmala – 37 483;
 • Liepāja – 48 441;
 • Rēzekne – 21 868;
 • Valmiera – 15 049;
 • Ventspils – 27 823.

 

Adrešu reģistrā reģistrētie objekti Rīgā un republikas nozīmes pilsētās (kopā)

Adrešu reģistrā reģistrēto objektu skaits Rīgā un republikas nozīmes pilsētās (kopā):

 • Rīgā – 408 750;
 • Republikas nozīmes pilsētās  – 263 096.

 

Adrešu reģistrā reģistrētie ciemi plānošanas reģionos

Adrešu reģistrā reģistrēto ciemu skaits plānošanas reģionos:

 • Kurzeme –  343;
 • Latgale – 4 618;
 • Rīga – 323;
 • Vidzeme – 844;
 • Zemgale –165.

 

Adrešu reģistrā reģistrētās ielas plānošanas reģionos (tai skaitā republikas pilsētās)

Adrešu reģistrā reģistrēto ielu skaits plānošanas reģionos (tai skaitā republikas pilsētās):

 • Kurzeme –  2 434;
 • Latgale – 2 782;
 • Rīga – 8 226;
 • Vidzeme – 3 171;
 • Zemgale –1 435.

 


 

Adrešu reģistrā reģistrētās ēkas plānošanas reģionos (tai skaitā republikas pilsētās)

Adrešu reģistrā reģistrēto ēku skaits plānošanas reģionos (tai skaitā republikas pilsētās):

 • Kurzeme –  74 298;
 • Latgale – 120 882;
 • Rīga – 189 595;
 • Vidzeme – 96 865;
 • Zemgale – 50 071.

 

Adrešu reģistrā reģistrētās telpu grupas (tai skaitā republikas pilsētās)

Adrešu reģistrā reģistrēto telpu grupu skaits plānošanas reģionos (tai skaitā republikas pilsētās):

 • Kurzeme –  109 373;
 • Latgale – 129 810;
 • Rīga – 473 178;
 • Vidzeme – 82 186;
 • Zemgale – 57 064.

 


Administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību un ciemu robežu izmaiņas

2020. gadā vairākas pašvaldības grozīja administratīvi teritoriālā iedalījuma robežas, kā rezultātā Adrešu reģistrā tika veiktas šādas robežu izmaiņas:  

 • Bauskas novadā grozīta Bauskas pilsētas un Codes, Ceraukstes, Īslīces pagastu robeža. Bauskas pilsētas teritorija palielinājās par 4.17 km2;
 • Siguldas novadā grozīta Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta robeža. Siguldas pilsētas teritorija palielinājās par 4.46 km2;
 • Ikšķiles novadā grozīta Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta robeža. Ikšķiles pilsētas teritorija palielinājās par 1.18 km2;

 • Rēzeknes novadā grozīta robeža starp Ozolaines un Griškānu pagastu un robeža starp Lūznavas un Maltas pagastu. Ozolaines pagasta teritorija palielinājās par 0.09 km2 un Maltas pagasta teritorija palielinājās par 0.45 km2.

 • Adrešu reģistrā tiek uzkrāta informācija arī par ciemiem un to robežām. Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža, savukārt VZD atbilstoši pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem Adrešu reģistrā attēlo ciemu robežas.

 • Pamatojoties uz pašvaldību sniegto informāciju līdz 2020. gada 31. decembrim Adrešu reģistrā bija reģistrēti 6 293 ciemi. Savukārt atbilstoši pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem Adrešu reģistrā telpiski ir attēlotas 1 443 ciemu robežas, kas sastāda 22.9% no kopējā Adrešu reģistrā reģistrēto ciemu skaita. Atbilstoši 2020.gadā apstiprinātajiem pašvaldību teritorijas plānojumiem tika aktualizētas 66 ciemu robežas Viesītes, Skrīveru, Smiltenes, Babītes un Ozolnieku novados.

 Adrešu reģistrā telpiski neattēloto ciemu skaits


Adrešu datu kārtošana

VZD sadarbībā ar pašvaldībām ir turpinājis darbu pie adrešu datu kārtošanas. Uz doto brīdi Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas 6 924 dzīvojamo telpu grupas, kurām nav piesaistīta adrese, kas sastāda 0,81% no kopējā telpu grupu adrešu skaita un 1 341 ēkas bez adresēm, kas sastāda 0,25% no kopējā ēku adrešu skaita.

VZD katru mēnesi veic administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu kārtošanu atbilstoši zemes vienību robežām Kadastra informācijas sistēmā, lai klientus nodrošinātu ar kvalitatīviem un precīziem administratīvo robežu datiem. 2020.gadā aktualizēti vairāk kā 11 tūkstoši (11080) administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu segmenti.

2020. gadā atbilstoši mainītam būves novietojumam kadastra kartē aktualizēts 4649 ēku adrešu punktu grafiskais novietojums Adrešu reģistra telpiskajos datos.

VZD atbilstoši VAS “Latvijas pasts” aktuālajai informācijai 2020.gadā precizēja pasta indeksus vairāk kā 5000 Adrešu reģistrā reģistrētajām adresēm.

2020. gada beigās pašvaldības bija sniegušas informāciju par 63% Adrešu reģistrā reģistrēto objektu. Ņemot vērā, ka Kadastra informācijas sistēmā vēl joprojām tiek konstatēti objekti bez adresēm vai vienādām adresēm, VZD sadarbībā ar pašvaldībām turpinās darbu pie adrešu datu kārtošanas, lai iedzīvotājus nodrošinātu ar kvalitatīviem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, komersanta reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā, dzīvesvietas deklarēšana Iedzīvotāju reģistrā u.c. 

2020. gadā Adrešu reģistrā reģistrēto objektu sadalījums pēc informācijas avota

Adrešu reģistra datu izsniegšana

Adrešu reģistra datus ir iespējams saņemt, slēdzot sadarbības līgumu. Bez maksas adrešu datus ir iespējams pārlūkot VZD e-pakalpojumu un datu publicēšanas portālā Kadastrs.lv vai mobilajā lietotnē Kadastrs.lv.

Šobrīd Adrešu reģistra dati, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, tiek nodoti 33 iestādēm (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Uzņēmumu reģistram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Prokuratūrai, Tiesu administrācijai, Centrālā statistikas pārvaldei, Valsts ieņēmumu dienestam,  Lauku atbalsta dienests, Valsts meža dienests, Valsts vienotai datorizētai zemesgrāmatai u.c.) un visām 119 pašvaldībām.

Adrešu reģistra datus saņem visas pašvaldības, un citas iestādes.