Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Adresācijas noteikumi” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2018. gada 25. jūnijam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam
"Adresācijas noteikumi"
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
Dokumenta nosaukums Adresācijas noteikumi.
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika.
Dokumenta mērķauditorija Visi Valsts zemes dienesta klienti, kas šobrīd izmanto adrešu datus, tai skaitā vietējās pašvaldības.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar Valsts adrešu reģistra un administratīvo teritoriju robežu datu pieejamību tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati, un pašvaldībām piešķirto un mainīto adrešu datu iesniegšanu Valsts zemes dienestam strukturētā veidā tiešsaistes datu pārraides režīmā.
 Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2018. gada 28. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē.
 Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.
 Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2018. gada 25. jūnijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.
Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).
 Cita informācija Nav.
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas vadītāja vietniece Natālija Avotiņa,