Kadastrālo vērtību bāzes pamatojums pa apbūves vērtību zonām parādīts kā tematiskā karte un pieejams portālā Kadastrs.lv, sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi”.

Kartē par katru apbūves vērtību zonējuma zonu pieejama informācija par  vērtību zonas raksturojumu, infrastruktūras (inženiertehniskās, vides, sociālās) raksturojumu, statistika par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām ēkām un zemes vienībām un informācija par kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotajiem nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem (skaits, vidējā platība, vidējā summa).