VZD informē, ka Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) precīzi nenosaka kā aizpildāma katra apsekošanas akta sadaļa. Apsekošanas aktam ir jāsatur visas sadaļas atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 6. pielikumam un jāsniedz pilnīga un nepārprotama informācija par robežas stāvokli apvidū un tās atbilstību iepriekš sagatavotajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

Skaidrojums par akta sagatavošanu var tikt izmantots, lai sagatavotu saprotamāku informāciju par apsekotās robežas stāvokli, bet nebūs piemērojams visās situācijās, lai raksturotu robežu stāvokli katrā konkrētā gadījumā, tai skaitā visos robežu neatbilstību gadījumos.

Sadaļā Apsekoto robežu apraksts mērnieks raksta robežu aprakstu no iepriekš noteikto robežu noteikšanas akta un apvidū konstatētās izmaiņas apraksta sadaļā Atzinums (turpmāk – Atzinums).

Robežpunktu numuri robežu shēmā

Sagatavojot zemes robežu plānu robežpunktu numerācijai jāizmanto jau iepriekš zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā piešķirtie robežpunktu numuri. Pārējos zemes vienības robežas attēlošanai izveidotos robežpunktus numurē augošā secībā pēc kārtas, izmantojot mazākos neizmantotos skaitļus. Ierādītajai zemes vienības robežai sākumā var piešķirt numurus nostiprinātiem punktiem, savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „ Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 134. punktam, instrumentāli uzmērītām robežzīmēm un nenostiprinātiem robežpunktiem saglabā piešķirtos robežpunktu numurus. Pēc tam plānā var numurēt nenostiprinātos punktus. Rezultātā, zemes robežu plānā retos gadījumos visi robežpunktu numuri būs pēc kārtas augošā secībā. Nav pamatoti robežpunktu numerācijai izmantot lielus skaitļus (piemēram, 8001, 4265, 1006 u.tml.), ja tie tiešām nav mazākie, augošā secībā sekojošie, vēl neizmantotie skaitļi zemes vienības robežpunktu numerācijai.

Minētais mērniekam ir jāievēro arī sagatavojot robežas apsekošanas aktu. Sadaļā Robežu shēma ir jāattēlo robežpunktu numuri atbilstoši plāniem. Lai nodrošinātu robežu akta robežu shēmas pārskatāmību, nav lietderīgi shēmā attēlot visus nenostiprinātos robežpunktus, bet tikai robežas posma, kas noteikts pa situācijas elementu, pirmo un beidzamo robežpunktu, bet citus robežpunktus tikai tajos gadījumos, ja tas nepieciešams robežas stāvokļa aprakstam. Prasība par robežzīmes numura saglabāšanu nav attiecināma uz ierādītām robežām, līdz ar to mērnieks robežas shēmā instrumentāli uzmērītām robežzīmēm un robežpunktiem saglabā tiem piešķirtos numurus, bet pārējiem robežpunktiem nepieciešamības gadījumā piešķir jaunus numurus. Uzmērot ierādītas zemes vienības robežas mērnieks var izmantot ierādīšanas procesā izmantotos robežpunktu numurus, bet jāizvērtē, vai ierādot robežojošo zemes vienību robežas,  robežpunktiem nav piešķirti vienādi numuri. Lai robežas apsekošanas akta aprakstošajās sadaļās precīzi varētu raksturot robežas stāvokli, robežu shēmā nevar būt robežpunkti ar vienādiem numuriem. Lai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumenti būtu pārskatāmi un savstarpēji vieglāk lasāmi, mērniekam būtu ieteicams robežu apsekošanas akta robežu shēmā robežpunktiem piešķirt numurus, kurus pēc tam saglabā arī robežu noteikšanas aktā un uzmērāmās zemes vienības zemes robežu plānā.

1.attēls - Robežpunktu numerācijas princips

attēls

2.attēls - Robežpunktu numuru attēlojuma piemērs zemes kadastrālās uzmērīšanas aktos

attēls

Noteikumu Nr. 1019 6.pielikuma 1.10.1.3. apakšpunkts nosaka, ka Robežu shēmā attēlo robežzīmju nostiprinājuma apzīmējumu. Šis punkts precīzi nenosaka, vai mērnieks nostiprinājuma apzīmējumu pārraksta no pēdējā robežas noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas akta, vai attēlo apvidū konstatētā nostiprinājuma apzīmējumu. Arī šajā gadījumā uz apsekošanu uzaicinātām personām būtu saprotamāk, ja mērnieks apsekošanas akta robežu shēmā attēlotu apvidū esošās robežzīmes apzīmējumu, bet konstatētās robežzīmes nostiprinājuma izmaiņas aprakstītu Atzinumā. Apvidū neesošām robežzīmēm mērnieks norāda nostiprinājuma apzīmējumu atbilstoši pēdējam zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentam. Par kļūdu nav jāuzskata gadījumi, kad shēmā mērnieks ir attēlojis robežzīmes nostiprinājumu no pēdējā zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenta, bet visu robežzīmju nostiprinājuma izmaiņas aprakstītas Atzinumā. Ja tas nav nepieciešams neatbilstības novēršanas procesā vai citu iemeslu dēļ, mērnieks Atzinumā apraksta tikai apvidū konstatētās izmaiņas pret pēdējo zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu, neveicot pilnu katras robežzīmes nostiprinājumu vēsturisko izvērtējumu un aprakstu. Visos gadījumos, kad konstatēta apvidū esošās robežzīmes nostiprinājuma neatbilstība pēdējā zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentā norādītajam apzīmējumam, mērniekam tas ir jānorāda Atzinumā.

Pamatojums zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas reģistrācijas atteikumam  ir iespējams gadījumos, kad:

  • ir mainījies robežzīmes nostiprinājums un tas nav aprakstīts apsekošanas akta Atzinumā;
  • robežas apsekošanas aktā apvidū konstatētais nostiprinājums atšķiras no noteikšanas aktā norādītā robežzīmes nostiprinājuma apzīmējuma un nav sagatavots robežas atjaunošanas akts vai neatbilstības novēršanas akts, kas pamatotu robežzīmes nostiprinājuma izmaiņas.

Instrumentāli uzmērītām robežpunktam jāsaglabā sākotnēji (pirmreizēji) instrumentāli uzmērot piešķirto punkta numuru. Informāciju par punktu numuriem iegūst no arhīva informācijas. Ja instrumentāli uzmērīto robežpunktu numuri atkārtosies vienā zemes vienībā, tad robežpunkta numuram papildus jāpiešķir indeksu. Piemēram, zemes vienībai ir divreiz piešķirts punkta numurs 5, tad vienam no tiem piešķir indeksu, piemēram, 5.1.

Ierādīto zemes vienību numurus var nesaglabāt un nepieciešamības gadījumā, veicot instrumentālo uzmērīšanu, veikt punktu pārnumurēšanu. 

Ja vienam punktam robežojošo zemes vienību plānos norādīti vairāki punktu numuri, tad apsekošanas aktā informāciju var attēlot pēc pievienotā parauga. Savukārt veicot atjaunošanu vai noteikšanu (atjaunošanas aktā papildus norādot ierādīto punktu iekavās) saglabā vai piešķir vienotu punkta numuru (ievērojot arī MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 134., 135. un 169.p.).

attēls

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 72., 85. un 118. punktu gadījumos, kad robežas apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas procesā pierobežnieks ir izteicis iebildumus par robežas novietojumu, mērnieks sagatavo atzinumu par iebildumu pamatotību (turpmāk – Atzinums).

Atzinumā mērnieks pamato savu pieņemto lēmumu par robežas novietojumu ar iegūto informāciju no Dienesta izsniegtajiem arhīva materiāliem, apvidū un grafiskajos materiālos veiktiem mērījumiem. Atzinuma grafiskajā daļā atbilstoši veiktajām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām mērnieks attēlo apvidū esošās robežzīmes, robežu novietojumu atbilstoši zemes robežu plāniem, mērnieka atbilstoši zemes robežu plāniem atjaunotās robežzīmes (apvidū nenostiprinātos robežpunktus), pierobežnieku viedokli par robežas novietojumu. Izvērtējot ierādītu zemes vienību plānu atbilstību robežai apvidū, mērnieks tos pamato ar mērījumiem no fotoplānā un apvidū identificējamiem situācijas elementiem. Atzinumā izvērtē konstatētās robežas novietojuma atšķirības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam par pieļaujamo novietojuma atšķirību. Atzinumā mērnieks norāda (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 74., 75., 87., 88., 120. un 121. punktiem atbilstoši veiktajām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām) savas tālākās darbības un pierobežnieka tiesības pieaicināt citu mērnieku zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izvērtēšanai. Atzinumā mērnieks norāda robežpunktu koordinātas.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 74., 87. un 120. punktiem, ja pierobežnieks nepiekrīt mērnieka Atzinumam, viņam ir tiesības pieaicināt citu mērnieku, kurš sagatavo atzinumu par veiktajiem darbiem (turpmāk – cita mērnieka atzinums). Cita mērnieka atzinums satur tādu pašu izvērtējumu par robežas novietojumu un konkrētu lēmumu par robežas novietojumu un tā attēlojumu atzinuma grafiskajā daļā, kā Atzinums. Cita mērnieka atzinumam ir jāsatur pilnīga informācija par robežas novietojumu robežas posmā, par kura novietojumu izteikti iebildumi, un jāpamato savs pieņemtais lēmums. Otrais mērnieks nevērtē pirmā mērnieka sagatavoto Atzinumu, bet norāda robežas novietojumu atbilstoši izvērtētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un mērījumiem apvidū.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 75., 76., 88., 89., 121. un 122. punktam pirmais mērnieks izvērtē, vai cita mērnieka atzinumā norādītais robežas novietojums nav pretrunā ar viņa atzinumu, un pieņem lēmumu turpināt zemes kadastrālo uzmērīšanu vai jautājumu par robežas izvietojumu apvidū jārisina civiltiesiskā kārtībā, ja cita mērnieka atzinums iesniegts Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 noteiktajā termiņā. Ņemot vērā minēto, secināms, ka mērniekam ir jāpieņem individuāls lēmums par turpmākajām darbībām.

Visos mērnieku sastādītajos aktos, ja iebildumu sadaļā ir ieraksts – iebildums, tam ir jābūt parakstītam tieši zem šī iebilduma – sk. attēlā. Pārsvarā gadījumu aktu parakstu zonā tad nebūs iebilduma cēlāja paraksts, bet būs ieraksts, piemēram: atteicās parakstīt. Jāpievērš uzmanība gadījumiem, ja aktā iebildums ir ierakstīts, bet iebildumu cēlājs atsacījies tos parakstīt, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.1019) 69., 81., 114. punktiem, šādi iebildumi nav spēkā. Bet šādā gadījumā, saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 6.pielikuma 1.11. apkšpunktu, 7. pielikuma 1.10. apkšpunktu un 10. pielikuma 1.10. apkšpunktu, tieši zem ierakstītajiem iebildumiem jābūt mērnieka ierakstam atteicās parakstīt. Līdz ar to – ja kādā no aktiem ir ierakstīti iebildumi un zem tiem nav nekāda ieraksta (ne iebildumu cēlāja paraksta, ne mērnieka ieraksts atteicās parakstīt), šādi sastādīts akts uzskatāms par neatbilstošu Noteikumu Nr. 1019 prasībām. 

Iebildumi_akta.jpg