Šāds pakalpojums būs it īpaši piemērots tiem zemes īpašniekiem, kuri vēlas apsekot / atjaunot robežpunktus apvidū, precizēt ierādītās robežas kadastra kartē vai novērst robežu neatbilstības, bet nesaskata nepieciešamību pēc jauna robežu plānu.

Mērnieks, veicot robežu izvērtēšanu un atjaunošanu kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību pēc ierosinātāja pieprasījuma, iesniedz sagatavotos uzmērīšanas dokumentus VZD apstrādei un ievietošanai arhīvā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta ceturtajai daļai, ja tiek veikta zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu izvērtēšana un atjaunošana, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas iesniegums kadastra datu aktualizācijai nav jāiesniedz.

VZD robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšanu (atsevišķā ZKU darbība) veic bez maksas  atbilstoši mērnieka iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, precizējot zemes vienību robežas kadastra kartē.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 48.6. punktam robežu izvērtēt un atjaunot var arī kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas pieprasījuma, piemēram, ja dabā nav atrodamas robežzīmes.

Gadījumos, kad zemes vienības vai zemes vienības daļas robeža tiek apsekota, ja nepieciešams – atjaunota vai zemes vienībām novērsta robežu neatbilstība, nav noteikts obligāts nosacījums – izgatavot jaunu zemes vienības vai zemes vienības daļasrobežu plānu, ja ZKU ierosinātājs to nevēlas.

Zemes vienības daļu robežas neattēlo kļūdaino datu slānī.

Ja tiek konstatēta zemes vienību robežu neatbilstība vai Kadastra kartē tiek precizēta zemes vienības robeža, tad zemes vienības daļas robežu kadastra kartē “ievelk” zemes vienībā. Zemes vienības daļu nedzēš no Kadastra.

Sagatavoto zemes robežu apsekošanas un/vai atjaunošanas e-lietu mērnieks iesniedz, izmantojot Portālā e-pakalpojumu “Zemes kadastrālās uzmērīšanas dati iesniegšana” sadaļā “Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai”. Detalizēta informācija par e-pakalpojuma lietošanu pieejama sadaļā “ZKUL e-lietas iesniegšana”.

Pieprasot VZD robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšanu (atsevišķā ZKU darbība) mērnieks negatavo un neiesniedz VZD robežu, situācijas, un apgrūtinājuma plānus. Savukārt sagatavotos papīra dokumentus (aktus un citus dokumentus) mērnieks iesniedz jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā . Pēc papīra dokumentu saņemšanas VZD 10  darba dienu laikā izpilda pakalpojumu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā informāciju par konstatētajām kļūdām VZD sagatavo elektroniski (word datne) un mērniekam izsniedz portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts”.

VZD klātienē izsniedz iesniegtos papīra dokumentu oriģinālus (C daļu), ja Kadastra informācijas sistēmā dati netiek precizēti.

eZKUL vienmēr ievietojams koordinātu saraksts atbilstoši veikto darbu apjomam, ja ir veikti mērījumi ierādītām robežām vai veikta neatbilstības novēršana. Savukārt speciāli sakārtotajā datnē robežas attēlojamas atbilstoši veikto darbu apjomam arī tad, ja robeža netiek precizēta. Tas ļaus aktualizēt robežas Kadastra kartē.
 

Ja VZD konstatēs kļūdu iesniegtajos dokumentos, atteikums netiks gatavots. Mērnieks saņems informāciju portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts” par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu operatīvu precizēšanu 1 darba dienas laikā. Gadījumā, ja kļūdas netiks novērstas 1 darba dienas laikā, pasūtījums tiks pārtraukts bez datu precizēšanas Kadastrā un iesniegtos papīra dokumentus varēs saņemt atpakaļ VZD klientu apkalpošanas centrā.