Šāds pakalpojums ir piemērots tiem zemes īpašniekiem, kuri vēlas apsekot vai atjaunot robežpunktus apvidū, precizēt ierādīto zemes vienību robežas Kadastra kartē vai novērst robežu neatbilstības.

Mērnieks, veicot robežu izvērtēšanu un atjaunošanu kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību pēc ierosinātāja pieprasījuma, VZD iesniedz sagatavotos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā un ievietošanai VZD arhīvā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta ceturtajai daļai, ja tiek veikta zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu izvērtēšana un atjaunošana, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas iesniegums kadastra datu aktualizācijai nav jāiesniedz.

VZD robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšanu veic bez maksas  atbilstoši mērnieka iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, precizējot zemes vienību robežas Kadastra kartē.

Atbilstoši Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 48.6. punktam robežu izvērtēt un atjaunot var arī kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas pieprasījuma, piemēram, ja dabā nav atrodamas robežzīmes.

Gadījumos, kad zemes vienības vai zemes vienības daļas robeža tiek apsekota, ja nepieciešams – atjaunota vai zemes vienībām novērsta robežu neatbilstība, nav noteikts obligāts nosacījums izgatavot jaunu zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu plānu, izņemot, ja ierosinātājs izteicis tādu vēlmi.

Ja ierosinātājs atbilstoši Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 193.2 punktā noteiktajam vēlas, lai tiktu sagatavots jauns zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu plāns, mērnieks to sagatavo, tajā iekļaujot aktuālo informāciju par zemes vienības robežām (tajā skaitā no pierobežnieku plāniem), kā arī atbilstoši atsevišķu zemes kadastrālo darbu ietvaros veikto darbu apjomam, pārējā daļā robežas pārzīmējot.

Šādā gadījumā VZD ir jāiesniedz ierosinātāja iesniegums, zemes robežu plāna un sagatavoto apsekošanas un /vai atjaunošanas aktu  reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā tiks veikta viena maksas pakalpojuma ietvaros, atbilstoši Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību.

Gadījumos, kad mērnieks, veicot atsevišķo darbību, papildus ir aktualizējis situācijas plānu, apgrūtinājumu plānu vai veicis plānu kamerālo pārzīmēšanu, VZD ir jāiesniedz atsevišķa ZKU e-lieta kopā ar ierosinātāja iesniegumu kamerāli pārzīmēto vai aktualizēto plānu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā, kas atbilstoši Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādim un samaksas kārtībai tiks reģistrēta kā maksas pakalpojums. Savukārt apsekošanas un/vai atjaunošanas aktu un/vai neatbilstības novēršanas dokumentu reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā būs bezmaksas pakalpojums, mērniekam iesniedzot atsevišķu ZKU e-lietu.  Atsevišķs pakalpojums šajā situācijā reģistrējams, lai gadījumā, ja kadastra datus tomēr nevar aktualizēt, jo sagatavotie plāni neatbilst normatīvo aktu prasībām, atsevišķo zemes kadastrālo darbu rezultātā sagatavotie apsekošanas un /vai atjaunošanas akti un / vai neatbilstības novēršanas dokumenti tomēr tiktu reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā.

Sagatavoto zemes robežu apsekošanas un/vai atjaunošanas ZKU e-lietu mērnieks iesniedz, izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu “Zemes kadastrālās uzmērīšanas datu iesniegšana” sadaļā “Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai”. Detalizēta informācija par e-pakalpojuma lietošanu pieejama sadaļā “ZKU e-lietas iesniegšana”.

Pieprasot portālā Kadastrs.lv robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšanu, mērnieks sagatavotos papīra dokumentus (aktus un citus dokumentus) iesniedz jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pēc papīra dokumentu saņemšanas VZD 10  darba dienu laikā izpilda pakalpojumu.

ZKU e-lietā vienmēr ievietojams koordinātu saraksts atbilstoši veikto darbu apjomam, ja ir veikti mērījumi ierādītām robežām vai veikta neatbilstības novēršana. Savukārt speciāli sakārtotajā datnē robežas attēlojamas atbilstoši veikto darbu apjomam arī tad, ja robeža netiek precizēta. Tas ļaus aktualizēt robežas Kadastra kartē.

Ja VZD konstatēs kļūdu mērnieka iesniegtajos dokumentos, atteikums netiks gatavots. Pakalpojuma izpildes rezultātā informāciju par konstatētajām kļūdām VZD sagatavo elektroniski (word datne) un mērniekam izsniedz portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts”.

Pasūtījuma izpildes turpināšanai paredzēts, ka mērnieks zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu operatīvu precizēšanu veic 1 darba dienas laikā. Gadījumā, ja kļūdas netiek novērstas 1 darba dienas laikā, pasūtījums tiek pārtraukts bez datu precizēšanas Kadastra informācijas sistēmā, un VZD klātienē izsniedz mērniekam iesniegtos papīra dokumentu oriģinālus.