1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Atzīme, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja būvei nav veikta kadastrālā uzmērīšana;
 3.  Adrese;
 4.  Nosaukums;
 5. Galvenais lietošanas veids;
 6. Kopējā platība;
 7. Apbūves laukums;
 8. Virszemes stāvu skaits;
 9. Pazemes stāvu skaits;
 10. Ārsienu materiāls un kods;
 11. Būves telpu grupu skaits;
 12. Ekspluatācijā pieņemšanas gads;
 13. Nolietojums (fiziskais stāvoklis);
 14. Kadastrālās uzmērīšanas datums;
 15. Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve;
 16. Atzīme, ka būve ir pirmsreģistrēta;
 17. Atzīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta;
 18. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.