Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Būvju klasifikācijas noteikumi” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2020. gada 17. martam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Būvju klasifikācijas noteikumi
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Būvju īpašnieki un tiesiskie valdītāji
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 11. §) 3. punktā dotajam uzdevumam, kas paredz Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju izstrādāt jaunus būvju (vienotu teritorijas plānošanas un būvju) klasifikācijas noteikumus, kas ir balstīti uz teritorijas plānošanas klasifikāciju, bet vienlaikus nodrošina būvju klasifikācijas pielietošanu būvniecībā, ekonomikā un citās nozarēs.
Šobrīd tiek lietotas dažādas un savā starpā nesaistītas klasifikācijas – būves klasificē atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", savukārt vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, kā arī teritorijas izmantošanai, tajā skaitā teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, nosaka Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi". Minēto klasifikāciju sasaiste atvieglotu pašvaldības būvvalžu un teritorijas plānotāju darbu, nosakot, kādas ēkas un inženierbūves atļauts plānot un būvēt konkrētās teritorijās
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2020. gada 26. marta Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 3. pielikums;
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2020. gada 17. martam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv
Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).
Cita informācija Nav
Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks

Aicinām iepazīties ar sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojumu par Ministru kabineta noteikumu projektu: