Metadati
Datu avots Adrešu reģistrs
Definīcijas

Ciems – teritorija, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki, ir izveidota attiecīga infrastruktūra un, kurai novada teritorijas plānojumā, ir noteikta robeža. Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu.

Mazciems  vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta, kurai novada teritorijas plānojumā nav noteiktas robežas un kuras nosaukums ir iekļauts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzē.

Metode, procedūra, apraksts No Adrešu reģistra informācijas sistēmas atlasīts ciemu skaits pa novadiem.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 10. janvāris
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā.

Statistika par ciemu skaitu Latvijā pieejama Latvijas Atvērto datu portālā.