1. Pārdotās zemes vienības adrese;
  2. Pārdotās zemes vienības kopplatība un pārdotās zemes vienības domājamā daļa;
  3. Nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst pārdotā zemes vienība, lielākais pēc platības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tā kods un tam piekrītošā platība;
  4. Pārdotās zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem;
  5. Atzīme par apbūves esību uz jebkuras nekustamā īpašuma, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, sastāvā esošās zemes vienības;
  6. Nekustamajā īpašumā, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, ietilpstošo zemes vienību skaits un to kadastra apzīmējumi;
  7. Darījuma datums un summa;
  8. Nekustamā īpašuma, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, kadastra numurs un nosaukums.