Atbilstoši 2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 203. punktam no 2021. gada 1. decembra Kadastra informācijas sistēmā datus par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomniekiem vairs neuztur.

  1. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);
  2. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka personas identifikators vai reģistrācijas numurs;
  3. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka adrese;
  4. Personas statuss attiecībā uz nekustamo īpašumu (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, nomnieks);
  5. Personai piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa, ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašums;
  6. Nekustamā īpašuma kadastra numurs vai būves kadastra apzīmējums, ja būve nav iekļauta nekustamā īpašuma sastāvā;
  7. Iznomātā kadastra objekta kadastra apzīmējums;
  8. Iznomātā nekustamā īpašuma kadastra numurs;
  9. Atzīme par nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja miršanas faktu;
  10. Atzīme par nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja bezvēsts prombūtnes faktu.