1. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);
  2. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka personas identifikators vai reģistrācijas numurs;
  3. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka adrese;
  4. Personas statuss attiecībā uz nekustamo īpašumu (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, nomnieks);
  5. Personai piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa, ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašums;
  6. Nekustamā īpašuma kadastra numurs vai būves kadastra apzīmējums, ja būve nav iekļauta nekustamā īpašuma sastāvā;
  7. Iznomātā kadastra objekta kadastra apzīmējums;
  8. Iznomātā nekustamā īpašuma kadastra numurs;
  9. Atzīme par kadastra subjekta miršanas faktu;
  10. Atzīme par kadastra subjekta bezvēsts prombūtnes faktu.