Kadastra informācijas sistēmas, Adrešu reģistra un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus drīkst izmantot tikai atbilstoši VZD noteiktiem nosacījumiem.

Atkarībā no tā, kāda veida un apjoma datus vēlaties saņemt un saņemto datu izmantošanas mērķa, Jums var būt nepieciešama Atļauja* datu izmantošanai.

Atļauja nav nepieciešama, ja vēlaties:

 • saņemt informāciju papīra dokumenta veidā;
 • datus pārlūkot Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv;
 • elektroniskā veidā saņemt Kadastra informācijas sistēmas:
  • teksta datus līdz 50 kadastra objektiem;
  • vienu teksta datu standartkopu par tirgus darījumiem;
  • telpiskos datus līdz 50 zemes vienībām;
  • datus, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”;
 • saņemt ne vairāk kā 6 planšetes no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes;
 • saņemt oficiālo statistiku vai citu statistisko informāciju.

Pārējos gadījumos VZD datus elektroniskā veidā Jums izsniegs vienlaikus ar Atļauju.

*Atļauja ir dokuments, ar kuru VZD Jums atļauj izmantot datus un kurā ir noteikti nosacījumi, ar kādiem Jūs drīkstiet izmantot no VZD saņemtos datus.

Ja saņemat datus, kuru izmantošanai Atļauja nav nepieciešama, Jums ir tiesības datus izmantot savām vajadzībām – t.i., jūsu privātām vajadzībām (fiziskai personai) vai iekšējo darba procesu nodrošināšanai (juridiskai personai).

Jums nav tiesību datus nodot trešajai personai, bet ir tiesības tikai pārlūkojamā veidā* publicēt, publiskot vai citādi izplatīt šāda apjoma datus:

 • Kadastra teksta datus par nekustamo īpašumu:
  • kadastra numurs;
  • nosaukums;
  • kadastrāla vērtība;
  • Zemesgrāmatas nodalījuma numurs un apakšnodalījuma numurs;
  • administratīvā teritorija;
  • pazīme par sadali dzīvokļa īpašumos;
  • nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā kadastra objekta:
   • kadastra apzīmējums;
   • adrese;
   • kadastrālā vērtība;
   • kadastrālās vērības noteikšanas datums;
   • prognozētā kadastrālā vērtība (pieejama normatīvajos aktos noteiktajā  laika posmā);
   • kadastrālās uzmērīšanas datums (būvei);
   • dzīvokļa īpašumos nesadalītās  domājamās daļas;
   • informācija par dzīvokļa īpašuma piederošā kadastra objekta domājamo daļu (kadastra apzīmējums, adrese, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam, domājamā daļa un funkcionāli saistītais objekts (būvei)).
 • Kadastra teksta dati par kadastra objektu:
  • kadastra apzīmējums;
  • adrese;
  • kadastrālā vērtība;
  • kadastrālās vērtības noteikšanas datums;
  • prognozētā kadastrālā vērtība (pieejama normatīvajos aktos noteiktajā  laika posmā);
  • dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļa;
  • kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa īpašumos nesadalītajai domājamajai daļai;
  • pazīme par sadali dzīvokļa īpašumos;
  • kadastrālās uzmērīšanas datums (būvei);
  • nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst kadastra objekts:
   • kadastra numurs;
   • pazīme par sadali dzīvokļa īpašumos;
   • nosaukums;
   • kadastrālā vērtība;
   • zemesgrāmatas nodalījuma numurs;
   • administratīvā teritorija;
  • zemes vienības platība (tikai kopā ar telpiskajiem datiem)
  • piederība (tikai kopā ar telpiskajiem datiem)
 • Kadastra telpiskie dati:
  • zemes vienības un zemes vienības daļas robeža;
  • būvju kontūra.
 • Adrešu reģistra teksta dati:
  • klasifikatora kods;
  • tips;
  • adrese;
  • vēsturiskā adrese;
  • adresācijas objekta alternatīvais nosaukums (ja tāds ir).
 • Adrešu reģistra telpiskie dati:
  • administratīvās teritorijas robeža;
  • galveno ceļu viduslīnijas;
  • ielas un ceļi;
  • ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses.


Publicējot, publiskojot vai citādi izplatot Kadastra karti (telpiskie dati) un Adrešu reģistra telpiskos datus, šos datus drīkstat attēloti kā slāni (t.i., salikuma veidā - datus kombinējot ar citiem Jūsu rīcībā esošajiem datiem).

Uzklikšķinot uz konkrētās zemes vienības, zemes vienības daļas vai būves papildinformācijā drīkst attēlot:

 • kadastra objekta kadastra apzīmējumu;
 • adresi.

Papildinformācijā papildus jānorāda šāds uzraksts „Vairāk informācijas portālā www.kadastrs.lv”, kas lietotāju novirza uz VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālu Kadastrs.lv. Meklēšanu ir atļauts veikt pēc kadastra apzīmējuma, kadastra numura vai adreses.

* pārlūkojams veids – veids, kas nodrošina, ka trešā persona datus var tikai pārlūkot, bet nevar sākotnēji saņemtajiem datiem piekļūt citādi – (piemēram, lejupielādēt).

Atļauju VZD izsniedz:

 • licences veidā (ja datus vēlaties saņemt vienu reizi);
 • noslēdzot līgumu (ja datus vēlaties saņemt regulāri vai ja ir jānosaka īpaši piekļuves noteikumi datiem, samaksas noteikumi vai sadarbības kārtība).

Atļauju VZD izsniedz atkarībā no mērķa, kādam vēlaties izmantot:

  Savām vajadzībām* Pakalpojumu sniegšanai** Izplatīšanai***
Gala lietotājs X
Pakalpojumu sniedzējs X X

*Savām vajadzībām

 • Fiziskai personai – privātām vajadzībām;
 • Juridiskai personai – iekšējo darba procesu nodrošināšanai.

Ar savām vajadzībām saprot arī tiesības:

 • pievienot datu vai produktā (piemēram, no datiem atvasināta informācija, salikums vai cits pakalpojums vai produkts, tajā skaitā informācijas sistēma) iekļauto datu izdruku papīra formā kā pielikumu līgumam, kas noslēgts starp Jums un trešo personu, ja šī trešā persona Jūsu vārdā veic Jums noteikta uzdevuma izpildi (piemēram, lai noslēgtu līgumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu);
 • datus vai produktā iekļautos datus elektroniskā veidā nodot trešajai personai tikai par konkrētu objektu, ja trešā persona veic Jūsu noteiktu uzdevumu, kas nepieciešams Jūsu iekšējo darba procesu nodrošināšanai (piemēram, līgums ar grāmatvedības pakalpojuma sniedzēju).

**Pakalpojumu sniegšanai

Datu izmantošana produktā – piemēram, no datiem atvasināta (iegūta) informācija, salikums, informācijas sistēma, neatkarīgi no tā, vai produkts ir komerciāls vai nekomerciāls.

Produktā iekļautos datus drīkst publicēt, publiskot vai citādi izplatīt tikai tādā veidā, kas trešajām personām neļauj lejupielādēt vai citādi iegūt datus.

Izmantojot datus datu produktā vienmēr redzamā vietā lasāmā formā jāattēlo atsauce par datu iegūšanas avotu ar šādu tekstu:

Attēlojamais teksts Paskaidrojums
„Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, ____. gads” Ja produktā iekļaujat Kadastra datus.
Gads – gads, kad no VZD saņemat datus.
„Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, _____ gads”. Ja produktā iekļaujat Adrešu reģistra datus.
Gads – gads, kad no VZD saņemat datus.
„Izmantoti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati, ____ gads”. Ja produktā iekļaujat Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus.
Gads – gads, kad no VZD saņemat datus


Ja produkts ar tajā ietvertajiem datiem ir jānodod pasūtītājam (t.i., trešajai personai, kuras uzdevumā Jūs sagatavojat produktu), Jums jānodrošina, ka pasūtītājs datus vai produktā ietvertos datus izmanto tikai savām vajadzībām.

***Izplatīšanai

Sākotnēji saņemto datu nodošana trešajai personai.

Jums nav tiesību no VZD sākotnēji saņemtos datus (t.i., no VZD saņemtie dati elektroniskā veidā – piemēram XLS, XML formātā) nodot trešajai personai.

Paraugi

Licence datu izmantošanai gala lietotājam (saņemot tikai telpiskos datus)

Licence datu izmantošanai pakalpojuma sniedzējam (saņemot teksta datus ar fizisko personu datiem un telpiskos datus)