Lai nodrošinātu pašvaldību iespējas administrēt nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldībām ir tiesības uz deklarācijas pamata Kadastra informācijas sistēmā reģistrēt tās būves, kuru īpašnieki nav izpildījuši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā uzdoto pienākumu – reģistrēt būvi Kadastrā.  To paredz "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu” 5.2.,p., 30.-32.p. Ēkas reģistrācija Kadastrā no datu deklarācijas nedod tiesības to ierakstīt zemesgrāmatā.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Ēkas datu deklarācija;
  2. Ēkas datu deklarācijas grafiskais pielikums, kurā attēlots ēkas novietojums (izdruka no kadastra kartes, ģenerālplāns mērogā 1:500, topogrāfiskais plāns, zemes robežu vai situācijas plāns un citi);
  3. pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas (piemēram, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Valsts vides dienests, Ekonomikas ministrija), izdotu dokumentu (izziņu, būvatļauju u.c.) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums, ja tāds ir pašvaldības rīcībā
  4. pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

Ēkas datu deklarāciju būves reģistrēšanai VZD pieņem arī tad, ja pašvaldība deklarācijai nepievieno pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu!

Deklarācijas aizpildīšana un veidlapas